Jesteś tutaj:

X sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 30.08.2019 r., godz. 16.00    717
W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 odbyła się X sesja szóstej kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
Przedstawiamy najważniejsze Uchwały i stanowiska, które w trakcie Sesji podjęli Radni. Kolejna sesja odbędzie się we wrześniu.

Uchwały Rady Powiatu w Otwocku:
1. Nr 65/X/19 – w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.;
2. Nr 66/X/19 – w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.;
3. Nr 67/X/19 – w sprawie udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1;
4. Nr 68/X/19 – w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A.;
5. Nr 69/X/19 – w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy;
6. Nr 70/X/19 – w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego;
7. Nr 71/X/19 –w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego;
8. Nr 72/X/19 – w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.

Stanowiska Rady Powiatu w Otwocku:
1. Nr 1/2019 – w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A;
2. Nr 2/2019 – w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowy na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminą ul. Bielińskiego w Karczewie.

Galeria zdjęć z Sesji Rady Powiatu znajduje się na FB