Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

Data: 28.03.2017 r., godz. 10.30    1967
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 30 marca 2017 r.
Organizacja  zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert:
1) składa ofertę, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e) w Kancelarii Starostwa w Otwocku lub przesyła pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
lub
2) od dnia 14 marca 2017 r. rejestruje się na stronie internetowej pod adresem engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.
Po wypełnieniu, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w sposób opisany w pkt 1.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 30 marca 2017 r.
 
W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP (konto jest bezpłatne), Organizacja przesyła wraz z załącznikami wygenerowany w generatorze eNGO plik w formacie pdf, poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób przedstawiony w pkt. 1.

Uchwała nr CCCXXIV/129/17 z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

wzór oferty realizacji zadania publicznego


Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:
• wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
• brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
• ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
• łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
• dostosowanie do zmian Prawnych,
• łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, w tym składnie ofert przez Organizacje, należy zalogować się na platformie ePUAP oraz potwierdzić profil zaufany.

Zamieściło:
Biuro Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego  w Otwocku
w dn. 09.03.2017 r.