EKO – Konkurs dla NGO

Data: 19.02.2021 r., godz. 09.15    166
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o kolejne środki. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podejmujących w ramach swojej działalności statutowej przedsięwzięcia z zakresu preferowanych w konkursie zadań. 

Zakres działań dopuszczonych do udziału w konkursie obejmuje trzy podstawowe kierunki:
  • Zadanie 1: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody.
  • Zadanie 2: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.
  • Zadanie 3: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

Zadania konkursowe powinny być realizowane w okresie od 27 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Uwaga! Jedna organizacja może złożyć w konkursie nawet 2 oferty, o ile każda z nich będzie dotyczyła innego z wymienionych powyżej zadań. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania dla jednej oferty, to 20 000,00 zł.

Składanie ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty.

Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2021 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które są dostępne na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie organizatora. Odpowiedzi na pytania można również uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr: 22 5979 058 lub 22 5979 057.