Jesteś tutaj:

Do wojska marsz! Kwalifikacja Wojskowa 2018

Data: 13.02.2018 r., godz. 08.30    1001
Już wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa w ośmiu gminach powiatu otwockiego. Komisja ustali zdolność do czynnej służby wojskowej i wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP. W powiecie otwockim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w dniu 12 marca i potrwa do dnia 11 kwietnia 2018 roku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2254) na terenie Polski kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona będzie w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakoń-czeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdol-ności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absol-wentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);


Data rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacji wojskowej 2018 w powiecie otwockim:

 • Rozpoczęcie: 12.03.2018 r.
 • Zakończenie: 11.04.2018 r.
Harmonogram kwalifikacji z podziałem na Gminy:

 • Otwock 12 - 21 marca
 • Józefów 22 - 26 marca
 • Sobienie - Jeziory 27 marca
 • Karczew 28 - 30 marca
 • Kołbiel 3 kwietnia
 • Celestynów 4 - 5 kwietnia
 • Wiązowna 6 - 9 kwietnia
 • Osieck 10 kwietnia
 • kobiety 11 kwietnia

Siedziba Komisji:

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-402 Otwock