Otwarty konkurs ofert na 2021 rok

Liczba odwiedzających: 285
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 3 marca 2021 r.
Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert:
1) składa ofertę, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e) w Kancelarii Starostwa w Otwocku lub przesyła pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
lub
2) rejestruje się na stronie internetowej pod adresem engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.
Po wypełnieniu, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w sposób opisany w pkt 1.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03 marca 2021 r.

W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP (konto jest bezpłatne), Organizacja przesyła wraz z załącznikami wygenerowany w generatorze eNGO plik w formacie pdf, poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób przedstawiony w pkt. 1.

Uchwała CCCXV/147/21 Zarząd Powiatu Otwockiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:
• wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
• brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
• ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
• łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
• dostosowanie do zmian Prawnych,
• łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, w tym składnie ofert przez Organizacje, należy zalogować się na platformie ePUAP oraz potwierdzić profil zaufany.