Jesteś tutaj:

Działka ew. nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 13 Kołbiel

917
Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w miejscowości Kołbiel przy ul. Parkowej 10, gm. Kołbiel, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 13 Kołbiel, dla której w Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00048905/8
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kołbieli, województwo mazowieckie, powiat otwocki, w dolinie Świdra, przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 17 (Warszawa – Lublin) i nr 50 (Warszawa – Terespol). W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości zlokalizowane są od strony północnej – tereny przemysłowo – usługowe oraz tereny mieszkaniowe jednorodzinne, od strony zachodniej – tereny przemysłowo – usługowe i trasa szosy lubelskiej, od strony wschodniej i południowej – tereny niezagospodarowane oraz tereny rolne.

Zgodnie z zapisami w „Planie zagospodarowania Gminy Kołbiel”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kołbiel nr XXVII.211/2002 z dnia 5 marca 2002 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie ponadpodstawowych usług oświaty oraz mieszkalnictwa zbiorowego z zielenią parkową (oznaczoną w planie symbolem UO/UR/MZ/ZP) i jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej A.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 11 lipca 2016 r.

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27), tel. 788-15-37, 788-14-65 wew. 361.

Ogłoszenie Biuletyn Informacji Publicznej