Jesteś tutaj:

Działka ew. nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 13 Kołbiel

1131
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. Gmina Kołbiel, ul. Parkowa 10.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kołbieli, województwo mazowieckie, powiat otwocki, w dolinie Świdra, przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 17 (Warszawa – Lublin) i nr 50 (Warszawa – Terespol). W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości zlokalizowane są od strony północnej – tereny przemysłowo – usługowe oraz tereny mieszkaniowe jednorodzinne, od strony zachodniej – tereny przemysłowo – usługowe i trasa szosy lubelskiej, od strony wschodniej i południowej – tereny niezagospodarowane oraz tereny rolne.

Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem pałacu Zamoyskich (rok budowy 1866 – 1878, pow. użytkowa 650 m2, kubatura 4672 m3), budynkiem szkoły (rok budowy 1971 , pow. użytkowa 1949 m2, kubatura 8922 m3), budynkiem gospodarczym (rok budowy 1974 , pow. użytkowa 100 m2, kubatura 500 m3), budynkiem lodowni (rok budowy 1883, pow. użytkowa 160 m2, kubatura 240 m3), budynkiem warsztatowym (rok budowy 1964, pow. użytkowa 1033 m2, kubatura 4475 m3), budynkiem kontenerowym (rok budowy 1989, pow. użytkowa 750 m2, kubatura 2325 m3). Budynki pałacu, szkoły, warsztatowy oraz kontenerowy wyposażone są w instalacje: energii elektrycznej, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną oraz grzewczą c.o. i c.w. z kotłowni gazowej.

Dojazd do działki ew. 2260/2 z obr. 13 Kołbiel dostępny jest od ulicy Parkowej przez działkę 2316/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Zespół pałacowo – parkowy w Kołbieli został wpisany w rejestrze zabytków decyzją z dnia 26 września 1967 r. pod numerem A-189/768.

Budynek kontenerowy był przedmiotem umów najmu i dzierżawy do dnia 31 maja 2011 r., aktualnie użytkowany jest w sposób bezumowny do czasu sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII.211/2002 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2002 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UO/UR/MZ/ZP – tereny ponadpodstawowych usług oświaty oraz mieszkalnictwa zbiorowego z zielenią parkową i jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej A.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 r. na niżej podany numer konta depozytowego Starostwa Powiatowego w Otwocku: nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą przeniesienia prawa własności do nieruchomości Nabywca przejmuje obowiązki w zakresie utrzymania i zabezpieczenia zabytku.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), zmiana sposobu korzystania z nieruchomości zabytkowej oraz wszelkie działania z nią związane wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zalecenia konserwatorskie, ujęte w piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2015 r. (znak: WN.5173.7.2014.MP), zostaną zapisane w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości i nakładają na nabywcę nieruchomości obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie prac konserwatorskich przy zabytku, tj.:
 1. Wymagane jest zachowanie historycznego układu przestrzennego założenia parkowego, zabytkowych budynków pałacu i lodowni, stawu i zieleni parkowej.
 2. Ze względu na stan zachowania zabytkowych budynków i parku krajobrazowego z cennym starodrzewem, niezbędne jest przeprowadzenie w określonych terminach następujących prac konserwatorskich:                                                                         - przed upływem 1 roku od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek po rozpoznaniu stanu technicznego obiektu, przeprowadzić prace zabezpieczające w budynku pałacu, zwłaszcza tarasu w elewacji ogrodowej.
  - przed upływem 4 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie budynku pałacu w oparciu o uzgodniony z MWKZ program prac, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie, oraz program zagospodarowania zabytku nieruchomego i dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Ze względu na stan techniczny obiektu wymagane jest przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich fundamentów, elewacji, stropów, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, tarasu w elewacji południowej.
  - przed upływem 3 lat od daty nabycia nabywca ma obowiązek przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie budynku lodowni oraz zlokalizowanego w południowo-wschodniej części parku obelisku upamiętniającego Józefa hrabiego Zamoyskiego.
  - przed upływem 3 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek doprowadzić do rewaloryzacji parku wraz z rekultywacją stawu, w oparciu o aktualną inwentaryzację zieleni i uzgodniony z MWKZ projekt rewaloryzacji.
  - wymagane jest zachowanie bryły pałacu bez możliwości przekształceń w formie rozbudowy czy przebudowy.
 3. Możliwa jest adaptacja zabytkowego budynku pałacu do współczesnych funkcji użytkowych (funkcje hotelowe, konferencyjno-szkoleniowe, biurowe, mieszkalne, itp.). Wykluczony sposób użytkowania stanowiący zagrożenie dla wartości zabytkowych obiektu.
 4. Współczesny budynek szkoły, zlokalizowany na zachód od pałacu stanowi element naruszający historyczny układ funkcjonalno-przestrzenny i degradujący zabytkowy zespól pałacowo-parkowy. W związku z tym, optymalnym rozwiązaniem byłaby jego likwidacja.
 5. Właściwa pod względem konserwatorskim jest rozbiórka bądź wymiana istniejących substandardowych budynków warsztatów szkolnych na nowy obiekt dostosowany formą i charakterem do zabytkowego pałacu.
 6. Wszelkie inne działania inwestycyjne na terenie objętym ochroną są możliwe po zakończeniu remontu pałacu.
 7. Należy zlikwidować obiekty kontenerowe zlokalizowane przy głównej drodze do pałacu.
 8. Teren trawiastego boiska w południowej części parku można przeznaczyć na cele rekreacyjne z możliwością wprowadzenia, służących tej funkcji lekkich obiektów.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze przy ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 20 oraz pod numerami telefonów: 22 788 15 37 lub 22 788 14 65 wew. 361-365.

Ogłoszenie Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa poglądowa