Jesteś tutaj:

Działka nr 8/3 o powierzchni 1943 m² z obrębu 2 w Otwocku

2557
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.
Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:
dz. nr 8/3 o powierzchni 1943 m² z obrębu 2 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00039027/3

Cena wywoławcza(nie zwiera podatku VAT w wysokości 23%):
300 000 zł

Wysokość wadium:
30 000 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości:


Przedmiotowa działka gruntowa stanowiąca własność Powiatu Otwockiego, położona w Otwocku, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2, uregulowana w księdze wieczystej WA1O/00039027/3 położona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej róg ul. Mickiewicza. Kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta. W ciągu ul. Mickiewicza znajdują się media tj. energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 8/3 z obrębu 2 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo-usługowe położonym poza granicami rezerwatu „Świder” i poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – na rysunku Planu działka ta jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo usługowe których funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki oraz zabudowa wolnostojącymi budynkami użyteczności publicznej. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku. Działka ma uwzględnić minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, a maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu z ustaleniem różnicy poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru budynku, który nie może przekraczać 1m. Wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na koszt inwestora i zaopiniowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony środowiska. Z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej, to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 maja 2017 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.


Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 22 listopada 2016 r. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym. Na konto depozytowe tut. Starostwa nie wpłynęło żadne wadium.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 oraz zamieszczono na stronie internetowej ogólnopolskiego serwisu ogłoszeniowego tj.: www.otoprzetargi.pl

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 25, 27 tel.: 788-15-34 w. 361, 365.

Ogloszenie_II_przetarg_o_sprzedazy_dz8_ 3_obr2_Otwock