Jesteś tutaj:

Działka nr 31/13 o powierzchni 1,9278 ha z obrębu 165 w Otwocku

1658
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego
Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock

Nr działki, powierzchnia oraz obręb ewidencyjny:
dz. ew. nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00079168/5

Cena wywoławcza (nie zwiera podatku VAT w wysokości 23%):
1 998 314 zł

Wysokość wadium:

199 831,40 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Otwockiego, położona jest w Otwocku, przy ul. Myśliwskiej – droga gruntowa. Działka jest wieloboczna, zbliżona do trapezu. Działka stanowi teren zagospodarowany, ogrodzony, zabudowywany budynkiem dawnego Domu Dziecka i budynkami garażowymi, z elementami małej architektury, placem zabawa oraz parkingiem. Dostępne media tj.: energia elektryczna, ujęcie wody własne. Budynek Domu Dziecka został wybudowany 1939 r. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Powierzchnia zabudowy wynosi 265m2. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i piwnicę.
Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/540/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 10.06.2014 r. działki położone są na terenie oznaczonym symbole MNL-40 – tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych położone w rejonie funkcjonalnym przyrodniczo- mieszkaniowym w strefie strukturalnej przyrodniczej. MNL- to tereny na których możliwa jest lokalizacja zabudowy na działkach leśnych (należy 75% pow. działki zachować jako zagospodarowane zielenią o charakterze leśnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku działek, które w ewidencji gruntów nie stanowiły gruntów leśnych dopuszcza się obniżenie udziału tej powierzchni).

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 oraz na stronie: www.otoprzetargi.pl

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 20 tel.: 788-15-34 w. 365, 361 e-mail: nieruchomosci@powiat-otwocki.pl.


Ogłoszenie Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa poglądowa