Jesteś tutaj:

Nieruchomość położona w Kołbieli przy ul. Parkowej

2509
Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego
Położenie:
Kołbiel

Nr działki:
2260/2

Powierzchnia:
110 219 m2

Cena wywoławcza:
1 900 000 zł

Wysokość zaliczki:
190 000 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem pałacu Zamoyskich (rok budowy 1866-1878, pow. użytkowa 650 m2, kubatura 4672 m3), budynkiem szkoły (rok budowy 1971 , pow. użytkowa 1949 m2, kubatura 8922 m3), budynkiem gospodarczym (rok budowy 1974 , pow. użytkowa 100 m2, kubatura 500 m3), budynkiem lodowni (rok budowy 1883, pow. użytkowa 160 m2, kubatura 240 m3), budynkiem warsztatowym (rok budowy 1964, pow. użytkowa 1033 m2, kubatura 4475 m3), budynkiem kontenerowym (rok budowy 1989, pow. użytkowa 750 m2, kubatura 2325 m3). Budynki pałacu, szkoły, warsztatowy oraz kontenerowy wyposażone są w instalacje: energii elektrycznej, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną oraz grzewczą c.o. i c.w. z kotłowni gazowej. Dojazd do działki ew. 2260/2 dostępny jest od ulicy Parkowej przez działkę 2316/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Zespół pałacowo – parkowy w Kołbieli został wpisany w rejestrze zabytków pod numerem 768 (wpis z dnia 26 września 1962 r.). Budynek kontenerowy był przedmiotem umów najmu i dzierżawy do dnia 31 maja 2011 r., aktualnie użytkowany jest bezumownie do czasu sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UO/UR/MZ/ZP – tereny ponadpodstawowych usług oświaty, mieszkalnictwa zbiorowego z zielenią parkową – objęty strefą ochrony konserwatorskiej A.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 16 grudnia 2016 r. oraz 19 kwietnia 2016 r. zakończyły się wynikami negatywnymi (wobec braku wpłaty wadium przez oferentów). Z chwilą przeniesienia prawa własności do nieruchomości Nabywca przejmuje obowiązki w zakresie utrzymania i zabezpieczenia zabytku.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), zmiana sposobu korzystania z nieruchomości zabytkowej oraz wszelkie działania z nią związane wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 2 października 2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 ( sala konferencyjna ).

Z warunkami rokowań w tym z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2015 r. można się zapoznać w terminie do dnia 26 września 2017 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s w Otwocku przy ul. Komunardów 10 pok. 20.

Warunki rokowań oraz ogłoszenie zostały udostępnione na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładane Nieruchomości oraz zostały umieszczone na stronie ogólnopolskiego serwisu ogłoszeniowego www.otoprzetargi.pl.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest uiszczenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy oraz złożenie przez uczestników prawidłowo sporządzonych pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Górnej 13 w Otwocku do dnia 26 września 2017 r. do godziny 1530. Na kopercie należy zamieścić informację: ”zgłoszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Kołbieli. Nie otwierać przed dniem 2 października 2017 r. do godz. 12:00”

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Zaliczkę w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 września 2017 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, Nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora rokowań. Zwrot zaliczki uczestnikowi, który rokowań nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach podano na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładane Nieruchomości, zostało umieszczone na stronie ogólnopolskiego serwisu ogłoszeniowego www.otoprzetargi.pl oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń tut. starostwa przy ul. Górnej i ul. Komunardów. Dodatkowe informacje na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze ul. Komunardów 10 pok. 20 wejście D tel.: 788-15-37 lub 788-14-65 w. 364, 365.


Ogłoszenie

Warunki pierwszych rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, stanowiącej działkę ew. 2260/2 z obr. Kołbiel