Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Mam zapytanie: jeżeli założyłem profil kierowcy z jednym imieniem a mam dwa czy mogę udać się do starostwa z prośbą o korektę i dodanie drugiego imienia?
  (Pan X, 08.02.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,

  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że w celu dopisania drugiego imienia w Profilu Kierowcy należy zgłosić się z dowodem tożsamości do Wydziału Komunikacji (pokój 117) w godzinach przyjęć.

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry,
  prosiłbym o wskazanie do kogo można w powiecie skierować się z dwoma tematami:
  1. Gazociąg - Dziecinów (Sobienie Jeziory): Czy byłaby możliwość wsparcia przez Powiat Otwocki rozbudowy sieci gazociągowej w Dziecinowie (Sobienie Jeziory)? Gazociąg jest dociągnięty do początku wsi. Operator gazu (DUON) nie przewiduje rozbudowy sieci w naszej miejscowości. Dwa lata temu, społecznie były zbierane w Dziecinowie deklaracje o chęci przyłączenia do gazu. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Deklaracje przekazane Wójtowi i .... nic się nie dzieje. DUON nie przewiduje inwestycji, Wójt czeka na DUON.
  2. DW 801 - Chodnik w Dziecinowie (Sobienie Jeziory): Także 2 lata temu była zorganizowana petycja (kilkaset podpisów), która trafiła do Marszałka Województwa. Ten skierował sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na spotkaniu w ZDW był Wójt oraz ja. ZDM zadeklarował się poinformować o dalszych działaniach ws. chodnika po przyjęciu budżetu i planów remontowo -inwestycyjnych. Do tej pory, pomimo pism, nie otrzymaliśmy żadnych informacji w tej sprawie. Prosiłbym o pomoc w dalszym procedowaniu spraw i wskazanie osób, z którymi można rozmawiać na te tematy. Obie sprawy budzą bardzo duże zainteresowanie w naszej miejscowości. Gazociąg pozwoli zmniejszyć emisję pyłów i unowocześnić system ogrzewania, zaś chodnik poprawi bezpieczeństwo na bardzo ruchliwej drodze DW 801.

  Z poważaniem
  Waldemar Bogdański Dziecinów
  (Waldemar Bogdański, 08.02.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytania przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionych przez Pana problemów. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Pana pytania dotyczące gazyfikacji w miejscowości Dziecinów oraz budowy chodnika w tejże miejscowości, uprzejmie informuję, że:
  1. w zakresie gazyfikacji: zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Powyższe jest także uregulowane w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, gdzie art. 18 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Gmina realizuje te zadania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony powietrza. Powiat Otwocki nie może zmusić Wójta lub gestora sieci o podjęcie działań zmierzających do szybszej gazyfikacji obszarów, ponieważ nie leży to w kompetencjach tego samorządu.
  2. w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dziecinów: informuję, że wnioskowany chodnik przynależy do drogi wojewódzkiej, które należą do kompetencji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (nadzór nad nim sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego). Właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie możliwości wybudowania chodnika będzie także MZDW Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno.

  Z poważaniem
  Marcin Kasprzak
  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień dobry,
  czy możliwe jest uzyskanie zgody na budowę budynku rekreacji indywidualnej do 35 m2 na zgłoszenie, na terenie działki, która w mpzp przewidziana jest pod: 1. symbol terenu: MN TERENY ZAB. MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH Funkcje preferowane: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcje towarzyszące: rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, agroturystyka, usługi towarzyszące funkcji mieszkalnej: typu handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe nieprodukcyjne –szewc, fryzjer, tapicer, itp. hurtownie o powierzchni nie większej niż. 150 m2 pow. użytkowej, biura, usługi zdrowia, 3. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE —przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczegółowych?
  (Tomasz, 30.12.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Dzień dobry,

  odpowiadając na Pana ogólne zapytanie informuję, że jest możliwe uzyskanie zgody na budowę budynku rekreacji indywidualnej na zgłoszenie do 35 m² o ile budynek taki będzie towarzyszył zabudowie jednorodzinnej oraz będzie przeznaczony pod usługi agroturystyczne, przy czym pozostałe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą umożliwiały realizację ww. zamierzenia inwestycyjnego i nie będą się usytuowaniu budynku sprzeciwiały inne obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie budowa ww. budynku dopuszczona dla ww. celu z funkcją towarzyszącą - nie może zmieniać podstawowej funkcji terenu przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tj. nie może pełnić jedynie funkcji agroturystycznej.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293), ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

  W związku z powyższym należy uznać, iż przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w istocie nie należy interpretować rozszerzająco, a ograniczenia dotyczące zagospodarowania danego terenu powinny jasno wynikać z warunków ustalonych w danym planie. Skoro w tym przypadku – zgodnie z podanymi w Pana korespondencji danymi - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada przykładowy katalog funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym funkcję towarzyszącą z zakresu agroturystyki i nie zawiera przepisów ograniczających zabudowy jedynie do określonej klasy budynków, to tym samym trudno uznać, iż realizacja budynku rekreacji indywidualnej jest w każdym przypadku nie do pogodzenia z tak ustalonymi postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Wydział Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dlaczego w dobie pandemii COVID19 wydział paszportowy zmusza swoich petentów do przynoszenia oryginałów potwierdzenia wpłaty zamiast udostępnić adres mailowy? Ponadto arogancja Pani urzędniczki w formie wypowiedzi "to proszę sobie wydrukować w domu", urąga powadze urzędu, który reprezentuje.
  Pozdrawiam, Tomasz Wilczek
  (Tomasz Wilczek, 28.12.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie paszportu jest dołączane do wniosku o wydanie paszportu i przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Spraw Obywatelskich, jako dowód uiszczenia opłaty. Interesant w chwili złożenia wniosku o paszport jest zobowiązany, a nie zmuszony przynieść potwierdzenie opłaty paszportowej, o czym jest informowany w chwili zapisywania się na wizytę, a także w ulotce informacyjnej. Komputery w punkcie Paszportowym służące do obsługi systemu paszportowego ze względów bezpieczeństwa są odizolowane od ogólnodostępnej sieci internetowej, odbiór wiadomości e-mail za ich pomocą jest niemożliwy.
  Jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID19 to chcę Pana poinformować, że Starosta Otwocki dopełnił wszelkich starań, aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, czego dowodem są wprowadzone zapisy na godziny, aby wyeliminować kolejki i zapewnić Interesantom oraz pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Poza tym po każdym Interesancie jest dezynfekowany czytnik papilarny i stanowisko obsługi.

  Anna Rudnicka
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry.
  Czy jest planowana infrastruktura ograniczająca hałas z drogi ekspresowej S17 na wysokości węzła Otwock? Od 5 rano do północy nieustanny huk, nieporównywalny do starej krajówki. Potrzebna inwestycja, ale skoro już za unijne pieniądze to dlaczego w sposób tak znaczący zmniejsza komfort życia okolicznych mieszkańców? Czy jest to zgodne z prawem?
  (Michał Milewski, 25.11.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli
  pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą ograniczenia hałasu z drogi ekspresowej S17 na wysokości węzła Otwock informuję, że inwestorem przytaczanej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na której zlecenie została wykonana dokumentacja projektowa oraz prowadzone są roboty budowlane. Obwarowania dotyczące ograniczenia hałasu reguluje wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaprojektowane oraz zastosowane rozwiązania ograniczające hałas nie mogą przekraczać norm określonych przepisami prawa, jednakże szczegółowych informacji w zakresie ograniczenia hałasu powinien Panu udzielić inwestor przedsięwzięcia.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry,
  jestem właścicielem nieruchomości w Wiązownie i zgodnie z przepisami pragnę zmienić pokrycie dachu z eternitu na odpowiednie.
  Poinformowano mnie w gminie, że muszę wystąpić do starostwa w Otwocku o pozwolenie. Jaka jest procedura w tej sprawie, jakie dokumenty muszę wypełnić, czy mogę załatwić tę sprawę poprzez internet, czy też muszę się stawić osobiście z żoną (która jest współwłaścicielką), a może tylko ja, jak długo muszę czekać na informację o załatwieniu sprawy?
  Z poważaniem,
  Dariusz Niedzieski
  (Dariusz Niedzieski, 20.09.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki

  Szanowny Panie,
  Zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), co do zasady wymiana pokrycia dachu z eternitu na inne pokrycie wymaga zgłoszenia w przypadku remontu budynku, dla którego budowy jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli budowa danego budynku nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wówczas wymiana pokrycia dachu na takim budynku, nie będzie wymagać ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ani pozwolenia, o ile budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków i obszar oddziaływania budynku mieści się na własnej działce.

  Jeśli wymiana pokrycia dachowego będzie wiązała się jednocześnie z przebudową przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych), wówczas niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia takiego zamierzenia budowlanego zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany, gdy wymiana dachu wiązać się będzie z przebudową przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych budynku, którego obszar oddziaływania mieści się na własnej działce.

  Natomiast pozwolenie na budowę będzie wymagane, gdy przy okazji wymiany dachu Inwestor będzie chciał nadbudować dom w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub usytuowany w odległości od granicy działki mniejszej niż 3 m (ściana bez okien) lub 4 m (ściana z oknami) oraz w przypadkach, gdy będzie zamierzał przebudować przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w taki sposób, że spowoduje to powiększenie obszaru oddziaływania budynku na tereny sąsiednie (dotyczy to także sytuacji, gdy zmiana konstrukcji i pokrycia dachu prowadzi do większego zacieniania budynku sąsiedniego lub stwarza ryzyko rozprzestrzeniania ognia). Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, minimum trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania oraz decyzję o warunkach zabudowy, gdy dla danego terenu nie ma obowiązującego planu miejscowego. Decyzja o pozwoleniu na budowę będzie konieczna, gdy Inwestor zamierza wymienić pokrycie dachowe budynku wpisanego do rejestru zabytków (wówczas najpierw trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków).

  Odnosząc się do Pana kolejnych pytań informuję, że przez internet niestety nie da się skutecznie złożyć wniosku, który powinien być podpisany i, który powinien zawierać podpisane oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest składane pod sankcją odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Z tej racji zgłoszenie robót budowlanych polegające na wymianie pokrycia dachowego musi być złożone - w przypadku drogi elektronicznej, co najmniej z podpisem kwalifikowanym e-PUAP.

  Reasumując, jeśli będzie to jedynie wymiana pokrycia dachowego na budynku dla którego budowy wymaga się decyzji o pozwoleniu na budowę, to wystarczające będzie dokonanie zgłoszenia takich robót budowlanych. Natomiast, jeśli będzie Pan dokonywał przebudowy dachu niezbędne będzie dołączenie projektu przebudowy sporządzonego przez uprawnionego projektanta. Sprawy dotyczące zgłoszeń są rozpatrywane do 21 dni od wniesienia zgłoszenia, natomiast sprawy związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile nie mają braków i nie wymagają uzupełnień trwają średnio ok. 30-40 dni. 

  W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 693 506 504.

  Z poważaniem,
  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny panie Starosto,
  bardzo proszę przyjrzeć się Firmie przewozowej Minibus z siedzibą w Karczewie. Najwyższy czas pomyśleć o uruchomieniu innej, niezależnej komunikacji, która stanowiłaby konkurencję dla wspomnianej wyżej. Z uwagi na brak konkurencji, przedstawiciele świadczący usługi przewozowe za nic mają uwagi pasażerów korzystających z ich usług. Nie dosyć, że rozkłady jazdy układane i zatwierdzane są w taki sposób, że w efekcie nie można na czas dojechać do pracy, to jeszcze kierowcy są niegrzeczni i traktują pasażerów jak zło konieczne. W autobusach brzydko pachnie, a godziny przejazdu nie są adekwatne do rozkładu i nie są respektowane. Nie są egzekwowane zalecenia o coronawirusie ( pasażerowie chodzą bez maseczek, a kierowcy nie zwracaj na to uwagi ). Dojeżdżam do pracy ze Śródborowa do Karczewa. Zawsze kupowałam bilet miesięczny. Kiedy został ogłoszony COVID - 19, sprzedaż biletów została zawieszona. Obecnie kupuję bilet jednorazowy. Dzisiaj rano, na przystanku w Otwocku przy ul. Karczewskiej - przy Szpitalu - miałam nieprzyjemne zdarzenie z kierowcą minibusa. Na przystanku autobus powinien być o godz. 7.49, ale jak zwykle przyjechał opóźniony, chociaż jeszcze nie zaczął się rok szkolny. Pomimo opóźnienia przy drzwiach kierowcy ustawiła się spora kolejka i padał deszcz. Chciałam wejść do autobusu środkowymi drzwiami stawiając jedną nogę w aucie, po czy usłyszałam sygnał zamykanych drzwi. Zrezygnowałam z wejścia do autobusu obawiając się, że drzwi zgniotą mi nogę albo mnie przytrzasną. Udałam się do drzwi przy Panu kierowcy z zapytaniem czy chce mi świadomie zrobić krzywdę. Wtedy mnie poinformował, że takie są przepisy firmy żeby sprawdzać bilety. Moje pytanie brzmi : czy kierowca ma przytrzymać drzwiami pasażera żeby w ten sposób sprawdzić bilet ?. Nie neguję sprawdzania biletów ale piętnuję formę tego sprawdzania!. Może Pan kierowca bał się, że ucieknę i dlatego próbował mnie zakleszczyć w drzwiach? Dlaczego w autobusach Firmy Minibus nie są przestrzegane maseczki, w/g wyraźnych zaleceń. Kiedy okazałam Panu kierowcy bilet, nie powiedział nawet przepraszam. Dlatego pozwoliłam sobie na korespondencję do Pana Starosty i nagłośnienie sprawy. Bardzo proszę o wyjaśnienia firmy Minibus w powyższej sprawie.
  (Magdalena, 25.08.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowna Pani,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pani pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Panią problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na zadane przez Panią pytania informujemy, iż obecnie Powiat Otwocki nie organizuje publicznego transportu zbiorowego, a co za tym idzie nie ma wpływu na wybór firm realizujących przewozy drogowe. Przewoźnicy realizujący połączenia komunikacyjne na naszym terenie to prywatne przedsiębiorstwa, które po spełnieniu wymagań zawartych w ustawie o transporcie drogowym uzyskują wydane przez odpowiedni organ zezwolenia na regularny przewóz osób. Linia komunikacyjna Warszawa-Karczew, realizowana jest przez firmę „MINI-BUS” na podstawie zezwolenia na regularny przewóz osób wydanego przez ZTM w Warszawie.
  Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 pasażer składa skargę bezpośrednio do przewoźnika. W przypadku, gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika drogowego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi albo nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 181/2011, może on wnieść skargę na przewoźnika drogowego w sprawie naruszenia przez niego przepisów rozporządzenia do organu, który wydał zezwolenie na regularny przewóz osób, w tym przypadku ZTM w Warszawie.
  Ze swojej strony przekazaliśmy informację do przewoźnika o nienależytym zachowaniu pracownika z prośbą o pouczenie.

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Dzień dobry,
  kontaktuje się w sprawie zatrzymanego prawa jazdy. Mianowicie w dniu dzisiejszym zostało mi zatrzymane z powodu przekroczenia prędkości o rzekome 51 km/h. Wg mnie nie miałem na liczniku nawet 100... Czy jest możliwość odwołania się? Czy jest jakiś margines błędu? Dodam że policjanci mierzyli mi prędkość jadąc za mną nieoznakowanym autem. Jeśli jest możliwość na odwołanie poruszę o informacje czy można je wysłać pocztą bądź mailowo czy trzeba dostarczyć osobiście.
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.
  (Kamil, 26.06.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki

  Szanowny Panie,
  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz ust 1c Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym nakłada na starostę obowiązek wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust 1 pkt 1a Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

  Art. 7 ust. 1 pkt 1 – podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie za to naruszenie, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierującego pojazdem.

  Należy podkreślić, że organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa, i nie mają kompetencji ani do oceny obowiązujących przepisów, ani do ich niestosowania. Organ administracyjny jest zobligowany do wydania decyzji o określonej treści nie pozostawiając w tym zakresie dowolności działania na zasadzie uznania administracyjnego, gdyż Starosta Otwocki jest zobowiązany treścią informacji od Policji.

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie: 02-530 Warszawa ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie można wnieść pocztą, złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP.

  Z poważaniem Magdalena Sitkiewicz
  Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Zwracam się z prośbą, o udzielenie informacji: Czy składając wniosek o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego (budynek mieszkalny jednorodzinny), dla którego Inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wymagane jest również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń technicznych związanych z ww. obiektem, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, takich jak: - zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; - przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności od 5 m3 do 7,5 m3/na dobę, do której odprowadzane są ścieki oczyszczone biologicznie; - instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3.
  (Elżbieta, 24.06.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowna Pani,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pani pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Panią problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowna Pani,
  Odpowiadając na pytanie informuję, że zgodnie z art. 60 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Organem uprawnionym do wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta – po: uzgodnieniu z właściwymi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Włodarz w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonuje analizy m.in. w warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym potencjalny Inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję. Dodatkowo decyzja WZ w zależności od lokalizacji jest uzgadniana z różnymi instytucjami.

  Decyzje WZ, Włodarz danej gminy wydaje na wniosek Wnioskodawcy, który występuje z konkretnym zamierzeniem inwestycyjnym. Włodarz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i politykę przestrzenną danej gminy dotyczącą zagospodarowania danego terenu (określoną m.in. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) wydaje decyzję o warunkach zabudowy dla danego terenu inwestycji. Decyzja WZ jest podstawą dla architekta projektującego dany obiekt budowlany. 

  Architekt - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) – przygotowując projekt budowlany (załączany do wniosku o pozwolenie na budowę) jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku określonych w decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, projekt budowlany m.in.: określa „złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego”, a także zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 6 ww. rozporządzenia projekt zagospodarowania działki zawiera m.in.: układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych. Natomiast zgodnie z § 11 ust 2 pkt 8 ww. rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego określa m.in.: rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności: instalacji i urządzeń budowlanych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, gazowych, elektrycznych etc., a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

  Konkludując: złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym spełniającym warunki ww. rozporządzenia musi obejmować urządzenia służące m.in. do odprowadzania nieczystości ciekłych czy zapewniające inne instalacje zapewniające obsługę projektowanego obiektu budowlanego, przy czym projektant w projekcie budowlanym może wskazać, że np. przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie realizowana według odrębnego opracowania (na zgłoszenie), o ile inne odrębne przepisy prawa, w tym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ umożliwiają uzyskanie zgody na realizację tego zamierzania w trybie zgłoszenia.

  Z uwagi na powyższe nie jest wymagane uzyskiwanie jakiejś odrębnej decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń technicznych związanych z projektowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

  Z poważaniem,
  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień dobry.
  Chciałbym kupić działkę na terenie gminy Wiązowna. Do kredytu potrzebne mi są dokumenty: wypis i wyrys z rejestru gruntów. pytanie: Czy mogę o te dokumenty wystąpić drogą elektroniczną? Jeśli tak to w jaki sposób?
  Pozdrawiam
  Artur
  (Artur, 25.05.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Geodezji i Kartografii. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowny Panie,
  zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 276 ze zm.) Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 

  1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410);
  3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie. 

  Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej można zamówić jako jeden dokument lub jako odrębne dwa dokumenty. Wypis z rejestru gruntów oraz wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej może otrzymać właściciel bądź osoba upoważniona przez właściciela, natomiast sam wyrys z mapy ewidencyjnej może uzyskać każdy. 

  Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia drogą elektroniczną o uzyskanie ww. dokumentów przez platformę Geo-Portal Powiatu Otwockiego (http://powiat-otwocki.geoportal2.pl/) 

  W celu złożenia wniosku należy:
  1. Wejść w okno – udostępnianie materiałów zasobu.
  2. Założyć konto – zalogować się.
  3. Potwierdzić konto profilem zaufanym – jest to niezbędne do złożenia wniosku na dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  4. Złożyć zamówienie – wybrać właściwy wniosek i wypełnić go. Jako dane wyjściowe do wniosku należy wskazać np. gminę, nr działki, obręb.
  5. Wysłać wniosek.
  6. Komunikacja odnośnie złożonego wniosku następuje poprzez platformę Geo-Portal.

  W razie problemów zapraszamy do kontaktu pod numerem 22 22 788-15-34, w. 398.

  Jolanta Drewicz
  Wydział Geodezji i Kartografii