Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Zwracam się z prośbą, o udzielenie informacji: Czy składając wniosek o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego (budynek mieszkalny jednorodzinny), dla którego Inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wymagane jest również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń technicznych związanych z ww. obiektem, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, takich jak: - zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; - przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności od 5 m3 do 7,5 m3/na dobę, do której odprowadzane są ścieki oczyszczone biologicznie; - instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3.
  (Elżbieta, 24.06.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowna Pani,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pani pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Panią problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowna Pani,
  Odpowiadając na pytanie informuję, że zgodnie z art. 60 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Organem uprawnionym do wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta – po: uzgodnieniu z właściwymi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Włodarz w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonuje analizy m.in. w warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym potencjalny Inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję. Dodatkowo decyzja WZ w zależności od lokalizacji jest uzgadniana z różnymi instytucjami.

  Decyzje WZ, Włodarz danej gminy wydaje na wniosek Wnioskodawcy, który występuje z konkretnym zamierzeniem inwestycyjnym. Włodarz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i politykę przestrzenną danej gminy dotyczącą zagospodarowania danego terenu (określoną m.in. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) wydaje decyzję o warunkach zabudowy dla danego terenu inwestycji. Decyzja WZ jest podstawą dla architekta projektującego dany obiekt budowlany. 

  Architekt - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) – przygotowując projekt budowlany (załączany do wniosku o pozwolenie na budowę) jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku określonych w decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, projekt budowlany m.in.: określa „złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego”, a także zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 6 ww. rozporządzenia projekt zagospodarowania działki zawiera m.in.: układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych. Natomiast zgodnie z § 11 ust 2 pkt 8 ww. rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego określa m.in.: rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności: instalacji i urządzeń budowlanych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, gazowych, elektrycznych etc., a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

  Konkludując: złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym spełniającym warunki ww. rozporządzenia musi obejmować urządzenia służące m.in. do odprowadzania nieczystości ciekłych czy zapewniające inne instalacje zapewniające obsługę projektowanego obiektu budowlanego, przy czym projektant w projekcie budowlanym może wskazać, że np. przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie realizowana według odrębnego opracowania (na zgłoszenie), o ile inne odrębne przepisy prawa, w tym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ umożliwiają uzyskanie zgody na realizację tego zamierzania w trybie zgłoszenia.

  Z uwagi na powyższe nie jest wymagane uzyskiwanie jakiejś odrębnej decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń technicznych związanych z projektowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

  Z poważaniem,
  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień dobry.
  Chciałbym kupić działkę na terenie gminy Wiązowna. Do kredytu potrzebne mi są dokumenty: wypis i wyrys z rejestru gruntów. pytanie: Czy mogę o te dokumenty wystąpić drogą elektroniczną? Jeśli tak to w jaki sposób?
  Pozdrawiam
  Artur
  (Artur, 25.05.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Geodezji i Kartografii. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowny Panie,
  zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 276 ze zm.) Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 

  1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410);
  3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie. 

  Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej można zamówić jako jeden dokument lub jako odrębne dwa dokumenty. Wypis z rejestru gruntów oraz wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej może otrzymać właściciel bądź osoba upoważniona przez właściciela, natomiast sam wyrys z mapy ewidencyjnej może uzyskać każdy. 

  Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia drogą elektroniczną o uzyskanie ww. dokumentów przez platformę Geo-Portal Powiatu Otwockiego (http://powiat-otwocki.geoportal2.pl/) 

  W celu złożenia wniosku należy:
  1. Wejść w okno – udostępnianie materiałów zasobu.
  2. Założyć konto – zalogować się.
  3. Potwierdzić konto profilem zaufanym – jest to niezbędne do złożenia wniosku na dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  4. Złożyć zamówienie – wybrać właściwy wniosek i wypełnić go. Jako dane wyjściowe do wniosku należy wskazać np. gminę, nr działki, obręb.
  5. Wysłać wniosek.
  6. Komunikacja odnośnie złożonego wniosku następuje poprzez platformę Geo-Portal.

  W razie problemów zapraszamy do kontaktu pod numerem 22 22 788-15-34, w. 398.

  Jolanta Drewicz
  Wydział Geodezji i Kartografii
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Dzień dobry.
  Czy w starostwie jest wydział komunikacji i syn może złożyć wniosek pkk na prawo jazdy? Mieszkamy w Wiązownie.
  Proszę o informację.
  Pozdrawiam serdecznie
  Sylwia
  (Sylwia, 12.05.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowna Pani,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pani pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pani problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na e-maila informuję iż syn może złożyć wniosek o wydanie PKK do Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku .Wszelkie formacje, zapytania należy kierować pod adres e-mail eszostak@powiat-otwocki.pl lub mstankiewicz@powiat-otwocki.pl oraz pod nr.tel. 22 778 1383, lub 22 778 1348, 22 778 1 354.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam
  sprzedałem motor,jak mogę go wyrejestrować w Wydziale Komunikacji?
  (Piotr, 12.05.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Pana e-mail informuję, że należy złożyć wniosek o zbyciu pojazdu dołączając kopie umowy sprzedaży. Komplet dokumentów można przesłać poczta lub wrzucić do skrzynki w budynku starostwa.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto,
  zamierzam wybudować dom („tzw. siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej w MPZP jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Czy aby wybudować tego rodzaju dom muszę być rolnikiem, o którym mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Czym różni się procedura uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procedury uzyskania pozwolenie na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby wybudować taki dom?
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
  (Michał, 03.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,
  Wybudowanie domu na działce rolnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa upraw rolnych, gdzie dopuszczono zabudowę zagrodową łączy się z koniecznością realizacji zamierzenia polegającego na budowie zabudowań inwentarskich i gospodarczych wraz z domem mieszkalnym, a jednocześnie łączy się z posiadaniem przez Inwestora we własności (lub choćby w ramach dzierżawy wieloletniej) ziemi rolnej o średniej powierzchni gospodarstw rolnych w gminie, w której będzie Pan realizował zabudowę zagrodową. Inwestor nie musi być rolnikiem, bo osoba Inwestora może dopiero organizować swoje gospodarstwo rolne. Z uwagi na tworzenie gospodarstwa rolnego możliwe jest utworzenie nowego siedliska z zabudową zagrodową na użytkach rolnych, które wówczas nie wymagają wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  Budowa domu na użytkach rolnych wymaga realizacji nie tylko domu, ale i zabudowań inwentarskich i gospodarczych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej średniego gospodarstwa rolnego w danej gminie. Inwestor ubiegając się o pozwolenie budowlane powinien przedłożyć projekt budowlany zawierający wszystkie elementy zabudowy zagrodowej (dom, budynki inwentarskie i gospodarcze) oraz wykazać, że dysponuje w ramach tworzenia gospodarstwa rolnego ziemią rolną o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danej gminie na terenie której będzie realizowana zabudowa zagrodowa mająca na celu utworzenie gospodarstwa rolnego (wypis z ewidencji gruntów i budynków; umowa wieloletniej dzierżawy gruntów rolnych).

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Dzień dobry,
  Kontaktuje się z Panem, ponieważ od kilku tygodni na terenie Karczewa, jak również Otwocka odczuwalny jest bardzo intensywny i nieprzyjemny odór pochodzący prawdopodobnie z Otwockiej Oczyszczalni ścieków. Zapach głównie można wyczuć w okolicach osiedla Ługi, Zagóry, Morskie Oko, Kresy, a nawet w okolicach Miejskiego Domu Kultury w zależności od kierunku wiatru. Proszę o informację, czy Otwocka Oczyszczalnia Ścieków ma jakieś problemy technologiczne, jeśli tak to kiedy można się spodziewać usunięcia problemu nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni? Chciałbym również dowiedzieć się, czy planowane są kontrole, modernizacje lub cokowiek co mogłoby poprawić komfort życia w tym mieście i okolicach. Przy okazji przejazdu przez ulicę Wyszyńskiego poczułem, że zakłady "Agmar" Zakład Rozbioru Drobiu Mariusz Trzepałka lub Zakład Mięsny Karczew przylegając do tej ulicy generują intensywny smród rozkładającego się mięsa, który również dość mocno niesie się z wiatrem na przylegające osiedla. Prosiłbym o wykonanie kontroli w powyższych zakładach, czy przypadkiem nie są w nich łamane normy, przepisy sanitarne i czy odpowiednio magazynowane są odpady z rozbiórki mięsa ponieważ fetor jest na tyle intensywny, że można dostać torsji przejeżdżając już obok ulicy Miziołka w Karczewie, czy też ulicy Kuklińskiego.
  Z poważaniem Łukasz K.
  (Łukasz K, 01.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości zapachowych powstających na terenie Karczewa i Otwocka w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego informuję, że Starosta Otwocki wystąpił do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z prośbą o udzielnie wyjaśnień czy na terenie oczyszczalni w ostatnim czasie były prowadzone są lub są prowadzone prace mogące powodować uciążliwości zapachowe.
  Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przedstawiło informację, że obecnie realizuje wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni i niestety mogą wystąpić uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie OPWiK Sp. z o. o. podjęło działania zmierzające do ograniczenia występujących uciążliwości.
  Mając na uwadze fakt, że powstałe zapachy są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, Starosta na bieżąco będzie monitorował sprawę wystąpienia uciążliwości zapachowych w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego w Otwocku.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto,
  Od wielu lat mieszkańcy powiatu są zatruwani przez firmę Lekaro. Świerk, Jabłonna, Wólka Mlądzka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Ostrów, Ostrowik i inne osiedla naszego powiatu, cierpią z powodu uciążliwości Lekaro. Niemal codziennie wieczorem czuć smrody z Lekaro, a przy obecnych upałach jest jeszcze gorzej. Moje pytanie brzmi: Co Pan zamierza zrobić w tym temacie? Mam nadzieję Pańską konkretną odpowiedź.
  Z pozdrowieniami
  Dariusz Danielewski
  (Dariusz, 10.06.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości odorowych emitowanych z instalacji do przetwarzania odpadów eksploatowanej przez podmiot P.P.H.U. „LEKARO” Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka informuję, że na bieżąco monitorujemy sprawę oraz podjęliśmy działania, które mamy nadzieję wpłyną na poprawne działanie instalacji i zmniejszą uciążliwości zapachowe dla mieszkańców powiatu otwockiego.

  Starosta jako organ ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu w myśl art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Kontrole były prowadzone w latach poprzednich i w tym roku również zaplanowano kontrolę zakładów powodujących uciążliwości odorowe. Podejmujemy także działania ciągłe, polegające na współpracy z organami ochrony środowiska, głównie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.) prowadzi kontrole, wymierza administracyjne kary pieniężne oraz ma możliwość wstrzymania użytkowania instalacji niespełniającej wymagań ochrony środowiska. W sytuacji wystąpienia uciążliwości odorowych należy informować bezpośrednio Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. (25) 758 46 85 oraz po godz. 15.30 kontakt przez telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 987.

  Biorąc pod uwagę, że aktualny stan prawny nie normuje jakości zapachowej powietrza oraz nie określa metod jej oceny efektywne ograniczenie uciążliwości odrowych jest możliwe tylko poprzez podejmowanie pośrednich działań, które w efekcie końcowym zniwelują nieprzyjemne zapachy. Właśnie takie działania podejmuje Starosta, poprzez ścisłą współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, gminami na terenie, których występują uciążliwości, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

  Wydział Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.
  Mam pytanie i proszę o odpowiedź : kiedy na ulicy Samorządowej i Czaplickiego zostanie przywrócone bezpieczeństwo dla pieszych . Po remoncie dla kierowców jest to trasa szybkiego ruchu , nie przestrzegają znaków - szczególnie !!!!!! przejść dla pieszych , brak pasów przecież nikogo nie zwalnia z tego obowiązku !!!! Czy można postawić znaki ograniczenia prędkości na całej ulicy ?????? namalować pasy dla pieszych ???? Mieszkam przy ulicy Samorządowej , wielki ruch i hałas . Bardzo proszę Pana Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszenia poważnego problemu . Pozdrawiam. Zofia Szarszewska
  (Zofia Szarszewska, 14.05.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie do Starosty Powiatu Otwockiego, uprzejmie informujemy, że prace polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drodze powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku zostały rozpoczęte. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w pierwszej kolejności wykona oznakowanie przejść dla pieszych, a następnie pozostałe elementy oznakowania. Zakończenie wykonywanych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
  Jednocześnie informujemy, że na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające z funkcjonowania obszaru zabudowanego. Kierowcy są zobowiązani poruszać się z prędkością do 50 km/h w godzinach 5:00-22:59 oraz do 60 km/h w godzinach 23:00-04:59.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam,
  chciałbym się dowiedzieć, z jakiego powodu prawo jazdy może być wydane na 4 lata , oraz jak mogę sprawdzić jaki okres czasu są ważne badania lekarskie dotyczące prawa jazdy.
  Z góry dziękuję.
  (Daniel, 11.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Danielu,
  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wydania ważności prawa jazdy informujemy, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest Ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można być wydane maksymalnie na okres 15 lat a kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Nie mniej o okresie ważności decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców lub /i uprawniony psycholog ( zależności od kategorii prawa jazdy), który określa ważność uprawnień do kierowania pojazdami na wydawanym zaświadczeniu. Stanowi o tym art.13 Ustawy o kierującymi pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz.341)
  Natomiast szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z pózn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z pózn. zm).

  z poważaniem 
  Mariola Gędzielewska
  z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Czy to normalne jest, że na wydanie i podpisanie krótkiej decyzji trzeba czekać ponad miesiąc? Nie może Pan podpisywać decyzji codziennie, a nie tylko w wybrane dni tygodnia? Długi czas oczekiwania na podpisanie decyzji, blokuje składającemu wniosek możliwość dalszych prac.
  (Ewelina, 01.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Starosta wydaje codziennie dziesiątki różnego rodzaju decyzji. Przeważnie czas oczekiwania na nie jest zdecydowanie krótszy niż miesiąc. Gdyby zechciała Pani podać jakiego rodzaju i z jakiego wydziału była to decyzja, odpowiedziałbym bardziej precyzyjnie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski