Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy Starostwo planuje wyremontować chyba będącą w najgorszym stanie w Powiecie ulicę Reymonta w Otwocku na odcinku Samorządowa - Żeromskiego. Dojście do szkół i kościoła oraz nowo powstałych sklepów to istny tor przeszkód między kałużami i samochodami. Czy musimy czekać aż wydarzy się jakaś tragedia?
  (Andrzej, 03.04.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  niestety nie mam dla Pana dobrych wieści w postaci informacji, że w roku bieżącym na odcinku drogi o którym mowa ułożymy nową nawierzchnię, gdyż takiej pozycji nie ma w budżecie powiatu na rok 2018. Obiecuję, że będziemy drogę utrzymywali w poprawnym stanie technicznym poprzez bieżące naprawy.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam Panie Starosto,

  w imieniu członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul. Moniuszki 41, proszę o pomoc w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla naszych dzieci dorosłych niepełnosprawnych, W zeszłym roku PCPR w planie finansowym podziału środków z PFRON-u nie przeznaczył ani złotówki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( pkt 10 ) . Dochodzą nas słuchy, że w tym roku będzie podobnie. od 4 lat nasze dzieci nie mogą wyjechać, a jak Pan wie większość naszych rodziców nie stać na pełnopłatny wyjazd. Proszę nam pomóc! z poważaniem członkowie PSONI w Otwocku
  (Ewa, 30.03.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Ewo,

  uprzejmie informuję, że w roku bieżącym czyli 2018 w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Otwockiego jest przyjęta kwota 100.000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wiem, że jest to kwota niewielka w stosunku do potrzeb. W związku z powyższym należy złożyć stosowny wniosek w ww. sprawie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowni Państwo

  Proszę o zakupienie oczyszczaczy powietrza do placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i 2 w Otwocku. Zakupione za pieniądze (22 tyś. zł) z budżetu miasta urządzenia filtrujące powietrze działają już w otwockich przedszkolach podległych miastu Otwock. Warto zadbać również o dzieci z przedszkoli, których organem prowadzącym jest powiat otwocki. Proszę o poparcie mojej sugestii i przekazanie do załatwienia
  (Halina, 23.03.2018 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na wniosek Pani Haliny Smolińskiej odnośnie zakupienia oczyszczaczy powietrza dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, uprzejmie informuję, że w budżetach ww. placówek nie były planowane środki na ten cel. Dołożymy wszelkich starań aby zaplanować wydatki na przedmiotowe zakupy w przyszłorocznym budżecie.

  Z poważaniem

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Problem dotyczy odcinka ul. Żeromskiego w Otwocku - konkretnie odcinka ok. 2.5 km. między przejazdem kolejowym a ul.Reymonta. Odcinek ten jest obecnie w takim stanie, że na dobrą sprawę należało by go całkowicie zamknąć i wyłączyć z ruchu - ponieważ dalsze jego użytkowanie zagraża bezpieczeństwu , zdrowiu i życiu mieszkańców. W niewiele lepszym stanie jest zresztą ul. Reymonta - na całej długości - od Samorządowej po Narutowicza. Pytanie brzmi - co konkretnie zamierza zrobić Powiat ze wspomnianym wyżej problemem i konkretnie kiedy. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  (Paweł, 11.01.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Pawle

  W nawiązaniu do wypowiedzi z dnia 11 stycznia muszę stwierdzić, że zgadzam się z Pana spostrzeżeniem, co do stanu technicznego ulicy Żeromskiego na wskazanym odcinku. Nie zgadzam się, że należy w/w odcinek ulicy zamknąć i wyłączyć z ruchu. W roku bieżącym w budżecie Powiatu jest przewidziana kwota około 1,2 mln zł na wyremontowanie odcinka drogi, o której mówimy. Środki mają pochodzić ze specjalnego instrumentu wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że w roku bieżącym doprowadzimy drogę w ulicy Żeromskiego do właściwego stanu technicznego.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto

  Prosimy o interwencję w sprawie zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec (hektary). Głównie chodzi o przejazd samochodów ciężarowych minimum kilkaset dziennie przez nowy asfalt na Wygodzie (położony w 2017 roku). Biorąc pod uwagę porę roku, wilgotność gruntu oraz jego nocne podmarzanie na pewno spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia asfaltu. Przez Ostrówiec nawet trudno przejechać ze względu na błoto i glinę rozrzuconą na asfalcie. Pomimo że Ostrówiec posiada własną drogę (bezpośrednią) ciężarówki jeżdżą przez Wygodę z dużą prędkością pomimo ograniczenia 12T (do ruchu lokalnego). Policja pomimo wielokrotnego zawiadamiania nie interweniuje. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że podnoszenie terenów w takiej ilości oraz zasypywanie rowów melioracyjnych, na pewno spowoduje zaburzenia w "gospodarce wodnej" - podniesienie wód gruntowych i lokalne podtopienia.
  (Wieś Wygoda, 04.01.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W nawiązaniu do poruszonych w zapytaniu kwestii, uprzejmie informuję, że zarówno drogi gminne, powiatowe jak i wojewódzkie (przebiegające przez miejscowość Wygoda i Ostrówiec) należą do dróg publicznych, z których może korzystać każdy. Drogi publiczne nie są bowiem budowane i utrzymane w interesie jednostek samorządu terytorialnego, czy nawet w interesie mieszkańców gmin przez które przebiegają, ale w interesie wszystkich użytkowników dróg. Powszechna dostępność korzystania z dróg publicznych wynika wprost z jej definicji, a wszelkie ograniczenia ich dostępności mogą być dokonywane jedynie na zasadzie wyjątku i jedynie w przypadkach uzasadnionych, np. braku wystarczającej nośności, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Położenie nowego asfaltu, wzmożony ruch pojazdów jak i ewentualne mogące powstać uszkodzenia asfaltu, nie mogą stanowić przyczyny do wprowadzenia ograniczeń związanych z możliwością poruszania się po tych drogach ponad te, które zostały już ustanowione.

  Jeżeli zaś chodzi o kwestię „zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec”, które mogą „spowodować zaburzenia w gospodarce wodnej” w związku z podnoszeniem terenów i zasypywaniem rowów melioracyjnych, należy się z tą sprawą zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub Burmistrz Karczewa, zgodnie z właściwością. Przepis prawa wyrażony art. 191 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje wprost, że w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego (jakim jest m.in. rów), którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie jego poprzedniej funkcji, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód. Ponadto, właściciele gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, są ustawowo zobowiązani do przeciwdziałania degradacji gleb. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów niż wskazane powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów Burmistrz Karczewa, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów.


  Z poważaniem

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.

  Zwracam się do Państwa o wyjaśnienie niepokojącego mnie zagadnienia. Posiadam działkę nr 1/227 wąską i długą dostęp do drogi publicznej. Po prawej stronie wzdłuż mojej działki została wybudowana droga wewnętrzna ok 10 lat temu. Obecnie dochodzą mnie wiadomości, że właścicielki działki 55/227zamierzają wybudować drogę wewnętrzną po lewej stronie mojej działki.W planach Urzędu Miasta Otwocka jest koncepcja budowy drogi pod lasem /mapę otrzymałam na zebraniu/. W ten oto sposób moja działkę będą otaczać 4/cztery/ drogi.Czy nie należy wykorzystać już istniejących dróg do zachodzących zmian? Która z tych dróg jest konieczna do wybudowania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z poważaniem
  Barbara Lampart
  (Barbara, 07.05.2017 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Poruszone przez Panią zagadnienie związane jest z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie gminy (w tym przypadku miasta Otwock). To działanie należy do zadań własnych gminy. Oparte jest na ustalaniu ogólnych zasad zagospodarowania poprzez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz szczegółowych zasad – poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  Dlatego Pani postulaty m.in. dotyczące uwzględniania przy nowych podziałach już istniejących dróg winny być kierowane do Prezydenta Miasta Otwock w ramach przygotowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty Wólki Mlądzkiej. Rozwiązaniem zabezpieczającym interesy właścicieli wąskich działek ewidencyjnych jest np. wprowadzenie do ustaleń miejscowego planu zapisów o obszarach wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

  Tym samym stosowne postulaty proszę kierować do Prezydenta Miasta Otwocka.

  Alternatywą jest porozumienie się właścicieli działek sąsiednich co do wspólnego podziału nieruchomości sąsiednich.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień Dobry

  Gdzie na terenie powiatu otwockiego od września 2017 roku dzieci będą mogły realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju ?
  (Joanna, 25.04.2017 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Ze względu na brak szczegółowych informacji m.in. dotyczących wieku dziecka jak również zaleceń zawartych w opinii proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem Oświaty Powiatowej tel. 22 779 29 52 celem omówienia sprawy.

  Z wyrazami szacunku

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Czy Pan starosta posiada informacje ile szkół ponadgimnazjalnych bierze udział w strajku nauczycieli ? I czy powiat popiera ten strajk?
  (Joanna, 27.03.2017 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Uprzejmie informuję, że strajk w dniu 31 marca odbędzie się tylko w jednej szkole, dla której Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, mianowicie w Zespole Szkół nr 1. W tej szkole będzie strajkowało 16 nauczycieli. Powiat nie zajął stanowiska co do strajku, decyzja o przystąpieniu bądź nie, była suwerenną sprawą każdej ze Szkół.

  Z wyrazami szacunku

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowni Państwo

  Zwracam się do Państwa z prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Otóż jestem właścicielką działki nr 1 obręb 227 w Otwocku, na mojej działce stoi woda, na działce sąsiada 'jezioro' ( działka nr 55 obręb 227 ). Jest to wynikiem zakopania rowu przez innych właścicieli działek, jak to możliwe żeby nikt nie zwrócił na to uwagi? Jakie widza Państwo rozwiązanie tego problemu ? Z góry dziękuje za odpowiedz.
  (Barbara, 21.03.2017 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że opisane przez Panią kwestie reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Zgodnie z art. 64b ww. ustawy, w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie jest starosta. Zgłoszone przez Panią problemy zostały już przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku.

  Jednak w przypadku, gdyby stagnowanie wody na Pani działce spowodowane było zmienianiem przez sąsiada stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, wtedy miałyby zastosowanie przepisy art. 29 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne w takiej sytuacji, uwzględniając położenie nieruchomości na terenie Otwocka, Prezydent Miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

  Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do tworzenia spółek wodnych, do których zadań należą między innymi: wykonywanie, utrzymywanie oraz konserwacja urządzeń wodnych, w tym rowów. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Na terenie naszego powiatu działa już kilkanaście spółek, znacznie poprawiając sytuację w zakresie występowania podtopień.


  Z poważaniem

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień Dobry
  Dlaczego w Specjalnym Ośrodku-Szkolno Wychowawczym nr 1 pracują osoby, które jednocześnie są w wieku emerytalnym i pobierają emeryturę? Jednocześnie pobierają emeryturę i wynagrodzenie. Czy to jest etyczne?
  (Grzegorz, 25.11.2016 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Uprzejmie informuję, że zatrudnienie nauczycieli w wieku emerytalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku spowodowane było potrzebami kadrowymi. W bieżącym roku szkolnym wszystkie osoby aplikujące o zatrudnienie w charakterze nauczyciela i posiadające stosowne kwalifikacje, które złożyły dokumenty aplikacyjne do dnia 25 sierpnia 2016 r. zostały zatrudnione.
  Nauczyciele emeryci realizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także nauczanie indywidualne z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Dwie osoby zatrudnione są na zastępstwo w internacie i świetlicy na czas nieobecności pracowników, przebywających na urlopach macierzyńskich.
  Potrzeby psychofizyczne wychowanków i uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością i zaburzeniami emocji są niezwykle złożone. Ich zaspokojenie gwarantuje dobra znajomość dziecka, nauczanego często przez tę samą osobę od wielu lat oraz wielokierunkowe przygotowanie pedagogiczne z zakresu oligofrenopedgogiki, pedagogiki leczniczej, usprawniania ruchowego, technik relaksacyjnych. Ogromne doświadczenie i niezwykły takt pedagogiczny zatrudnianych w Ośrodku nauczycieli potęgują skuteczność podejmowanych działań.
  W Ośrodku zatrudniani są również pracownicy niepedagogiczni. W bieżącym roku szkolnym zatrudniono 7 nowych osób na stanowisku pomocy nauczyciela, w tym ze względów organizacyjnych trzy panie w wieku emerytalnym w niepełnym wymiarze czasu pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( z powodu braku innych chętnych do wykonywania czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych)).
  Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy zamieszkują na terenie Powiatu Otwockiego.
  W Ośrodku obowiązuje Kodeks Etyki, który został podpisany i przyjęty do stosowania przez wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

  Z wyrazami szacunku
  Dyrektor SOSW Eliza Trzcińska-Przybysz