Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam krótkie pytanie dotyczące oświadczeń pracowników Starostwa Powiatowego: Sekretarz w 2005 r. 68573.84 (stosunek pracy), a w 2005 r. 63247.42; skarbnik powiatu (analogicznie) 77405.24 i 88396.52; starosta powiatu (analogicznie) 127128.00 i 139745.01.

  Takich przypadków jest więcej stąd moje pytanie: skąd Starostwo zdobyło środki finansowe na tak wysokie podwyżki dla pracowników (zaznaczę, że to tylko na wysokich stanowiskach)? Kiedy inni pracownicy otrzymają równie atrakcyjne podwyżki?

  Pozdrawiam.
  (Mieszkaniec Powiatu, 27.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na pytanie dotyczące wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku Sekretarza, Skarbnika i Starosty, wyjaśniam, że podane w oświadczeniach majątkowych dochody nie zawsze są adekwatne do stałych zarobków. Otóż różnice w osiąganych dochodach w roku 2003 i 2004 wynikają między innymi z przypadających w roku 2004 nagród jubileuszowych i włączenia (zgodnie z naszymi przepisami) ryczałtu samochodowego do dochodów. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że dochody podane w oświadczeniach majątkowych są kwotami brutto, po odliczeniach (podatku,składek społecznych) wynagrodzenia pracowników nie są już tak wysokie. Od podanych kwot w 2004 r potrącenia wynosiły bowiem odpowiednio: u Starosty ponad 43.008 zł, u Skarbnika -31.035 zł, u Sekretarza 23.000.

  Podwyżki w Starostwie w 2004 r. były zaplanowane w wysokości 3 % funduszu wynagrodzeń i średnio w takiej wysokości otrzymali wszyscy pracownicy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ul. Kącka jest drogą powiatową, na której od pewnego czasu na zlecenie gminy Wiązowna, jako inwestora prowadzona jest budowa kanalizacji wraz z przyłączami. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ZDP kontroluje sytuację na tej drodze oraz czy pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego, które powinny być wykorzystane na przywrócenie drogi do stanu używalności? Obecnie droga jest nieprzejezdna, ponieważ po wykopach pod przykanaliki przeszła równiarka, która spowodowała wydobycie kurzawki na wierzch i wymieszanie jej z resztką żużla. Równiarka wykonała a właściwie pogłębiła koryto, którym podczas deszczu płynie woda jak rzeka. Już dawno zniszczono w ten sposób wszystkie przydrożne rowy wykopane jakieś 15 lat temu. Jako właściciel drogi powiat nie powinien dopuścić do takiego stanu. Przy drodze tej nie ma chodników, a przejście (matki z wózkami) lub jazda na rowerze (ludzie do pracy) jest niemożliwa, ze względu na kurz i luźny ustępujący piach, w którym zakopują się samochody. Każdy wykonawca musi wkalkulować w swoje koszty jak najszybsze odtworzenie drogi bo inaczej płaci b. dużo za zajęcie drogi.

  Prosimy o odpowiedź czy zna Pan sytuację na drodze powiatowej w Wiązownie-ul Kąckiej oraz czy będzie Pan mógł skutecznie interweniować w tej sprawie?

  Pozdrawiam.
  (Mieszkańcy ulicy Kąckiej w Wiązownie, 23.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  W imieniu Starosty na pytanie odpowiada Zarząd Dróg powiatowych.

  W odpowiedzi na e-maila w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 01211 ul. Kąckiej w Wiązownie Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie informuje, że w świetle posiadanych informacji wynikających z rejestru wydanych zezwoleń w roku 2005 na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz z informacji telefonicznej uzyskanej od P. Elżbiety Tuszowskiej Kierownika Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna wynika, że do 30 sierpnia roku 2005 na w/w drodze nie były prowadzone roboty kanalizacyjne na zlecenie Gminy Wiązowna. Ulica Kącka na odcinku 5,2 km posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną o szerokości jezdni ok. 4m. Prowadzone przez ZDP Otwock prace remontowe na w/w drodze polegające na wyrównaniu nawierzchni równiarką poprawiają stan drogi na krótki okres.

  W tym stanie rzeczy jedynie budowa nowej drogi może stanowić rozwiązanie satysfakcjonujące mieszkańców. Z kolei na wykonanie nowej drogi potrzebne są ogromne fundusze, które znacznie przerastają możliwości budżetowe naszej jednostki.

  Z up. Starosty

  ZDP
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałabym się dowiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne abym mogła ubiegać się o stypendium? Słyszałam, że dokumenty należy składać w biurze Starostwa Powiatowego. Czy to wszystko jest prawdą i jakie muszę spełniać warunki?

  Pozdrawiam.
  (Marta, 10.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Proszę skonkretyzować jakie stypendium: socjalne czy unijne?

  Stypendia socjalne przydziela gmina, unijne Starostwo. Jest to dość skomplikowana procedura, proszę w tej sprawie zgłosić się do Oświaty Powiatowej – jeśli jest Pani uczennicą lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jeśli jest Pani studentką. Obie instytucje mieszczą się w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 37.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Przeczytałem odpowiedź, jaką Pan dał Panu Konarzewskiemu w sprawie Karczewa i nie zgadzam się z nią, bo czytałem polemikę z Pana następcą na łamach Lini Otwockiej odnośnie stanu finansów gminy po zakończeniu przez Pana kadencji w Karczewie. Ja mam do Pana inne pytanie. Swego czasu wpuścił Pan w maliny swoich wyborców sprzedając im działki w Karczewie. Zagóry, które miały zostać uzbrojone przez gminę, teraz jak zawiązał się komitet osiedlowy, który z mozołem próbuje uzbroić ten teren w wodę na własny koszt Pan jako przedstawiciel starostwa rzuca nam kłody pod nogi - zamiast pomóc. A może nie poczuwa się Pan do winy? Co Pan na to?

  Pozdrawiam i wierzę, że uczyni Pan wszystko ze swojej strony aby na święta Bożego Narodzenia 2005 popłynęła czysta miejska woda w nowym młodym osiedlu Karczew Zagóry ,a także niewielka dotacja od Starostwa Otwockiego byłaby miłym gestem z Pana strony.
  (Robert, 05.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana pytanie zrobię to w punktach ustosunkowywując się do poszczególnych zagadnień w nim zawartych:

  1. Ma Pan pełne prawo mieć własną opinię na temat mojej działalności w gminie Karczew.
  2. Działki zostały wycenione i sprzedane uwzględniając brak uzbrojenia.
  Dokumenty są do wglądu w Urzędzie. W innym przypadku kosztowałyby dużo drożej.
  3. Uzbrojenie zacząłem budować. W kilku ulicach została wybudowana kanalizacja sanitarna, zaś dokumentacja techniczna na sieć energetyczną łącznie z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym została wykonana przeze mnie. Na mocy porozumień z Zakładem Energetycznym, zakład wybudował sieć energetyczną, gmina zaś partycypowała tylko w kosztach oświetlenia.
  4. Niestety nie wiem o czym Pan mówi, pisząc o rzucaniu komitetowi budowy wodociągu kłód pod nogi rzekomo przeze mnie. Proszę o więcej informacji.
  5. Nie poczuwam się do żadnej winy, gdyż budowę uzbrojenia rozpocząłem i gdybym był dalej burmistrzem, bym ją kontynuował.
  6. Żadnej dotacji ze strony Starostwa na przedmiotową inwestycję nie będzie, gdyż nie są to zadania Powiatu tylko gminy.
  7. Myślę że z Pana wiarą odnośnie popłynięcia czystej miejskiej wody na osiedlu Zagóry w Święta Bożego Narodzenia, powinien Pan zwrócić się do obecnie rządzącego Burmistrza.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jak wygląda sprawa scalenia gruntów w miejscowości Regut, Gmina Celestynów? Czy na obecnym etapie prac jest Pan w stanie wskazać termin rozpoczęcia prac geodezyjnych w terenie? Czy możliwe jest opracowanie przez podległe Panu służby przybliżonego harmonogramu i terminów realizacji poszczególnych czynności w ramach procedury i udostępnianie go mieszkańcom tzw. mapy drogowej scalania?

  Pozdrawiam.
  (Mariusz K., 04.07.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytania dotyczące scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów wyjaśniam, że termin rozpoczęcia prac geodezyjnych uzależniony z treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów wynika, że postępowanie scaleniowe przeprowadza Starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

  Zgodnie z art. 3 ust.4 w/w prace scaleniowo- wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną czyli przy pomocy Wojewódzkich Biur Geodezji i Terów Rolnych.

  Z powyższego wynika, że zlecenie prac przez Starostę może nastąpić dopiero po zawarciu przez Zarząd województwa ze Starostą porozumienia na wspólną realizację zadań z zakresu scalenia gruntów. Obecnie realizacja w/w czynności jest na etapie uzgadniania z Zarządem Województwa harmonogramu finansowo-rzeczowego przedstawionego przez przyszłego wykonawcę. Uzgodniony harmonogram będzie stanowił podstawę do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o zabezpieczenie środków finansowych, zawarcia porozumienia oraz umowy z wykonawcą działającym w imieniu Województwa.

  Jednocześnie informuję, że po zawarciu umowy, stosownie do artykułu 9 ustawy, na zebraniu uczestników scalenia zostanie wybrana rada uczestników scalenia, która będzie czynnie uczestniczyła w procesie scalenia.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  W starostwie obowiązuje zasada, że podania i wnioski składa się w kancelarii w budynku przy ul. Górnej. Powoduje to, że np. mój wniosek złożony w dniu 14 czerwca 2005 w kancelarii do dziś tj. do dnia 20 czerwca nie trafił jeszcze do wydziału architektury. Tydzień na przesłanie pisma pomiędzy wydziałami to chyba trochę za dużo. Z informacji, jakie otrzymałem w wydziale architektury wynika, że dokumentów można się spodziewać 23-24 czerwca ! Proszę o informacje, co zamierza Pan zrobić, aby usprawnić obieg dokumentów.

  Pozdrawiam.
  (Andrzej Cholewa, 29.06.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.06.2005 r. Uprzejmie informuję, że Kancelaria Starostwa znajduje się w siedzibie przy ulicy Górnej 13 w Otwocku i tam przyjmowana jest cała korespondencja, następnie po mojej dekretacji przekazywana jest do wydziałów merytorycznych.

  W Pana przypadku wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 14.06 2005r. przekazany do Wydziału Architektury dnia 15.06.2005r (pokwitowanie w książce kancelaryjnej). Prawdopodobnie w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Wydziału został Pan poinformowany, aby zgłosił się Pan około 23 czerwca, gdyż pracownik merytoryczny (inspektor) przejrzy już Pana wniosek i poinformuje o uzupełnieniu ewentualnych braków lub o terminie załatwienia sprawy. Dziennie kieruję dziesiątki wniosków i podań do Wydziału Architektury i każdy z nich jest indywidualnie rozpatrywany. Zgodnie z prawem budowlanym termin na wydanie decyzji wynosi do 65 dni.

  Jak z powyższego wynika, obieg dokumentów w Starostwie jest prawidłowy, nie mniej jednak ciągle pracujemy nad usprawnieniem obsługi interesantów.

  Jednocześnie serdecznie dziękuję za informację w tej sprawie, pozwoli ona na dalsze udoskonalanie pracy. Urząd niebawem przystąpi do prac nad wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznego podpisu, wówczas wiele spraw będzie można załatwić za pomocą Internetu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy są szanse na uzyskanie ze Starostwa dofinansowania na wyjazd dzieci z zespołu tanecznego z Józefowa na targi rolnicze do Francji w sierpniu br.? Zostaliśmy zaproszeni, ale przeszkodą są koszty przejazdu.
  Bardzo proszę o podpowiedź, gdzie mamy się zwrócić.

  Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Chętnie pokażemy, co przygotowaliśmy.

  Pozdrawiam.
  (Iwona, 28.06.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Z przykrością informuję, że Powiat nie ma podstaw prawnych do udzielania dofinansowania.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy płyt azbestowych, czyli popularnego eternitu. Słyszałam, że miały być pieniądze z Unii Europejskiej na dofinansowanie zdjęcia i utylizacji eternitu z dachów domów prywatnych. Czy to prawda? Gdzie mam się zgłosić by uzyskać szczegółowe informacje?

  Pozdrawiam.
  (Sylwia, 09.06.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Z inicjatywą Ekodach, zapoznałem wójtów, burmistrzów i prezydenta Otwocka na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Otwocku w dniu 6 października 2004 r. Taka inicjatywa jest realizowana w powiecie krakowskim i znalazła się w bibliotece dobrych praktyk realizowanych przez samorządy powiatowe. W ramach tej inicjatywy jest współdziałanie samorządów gminnych, samorządu powiatowego w proporcji 50/50. Nie ma tam pieniędzy z UE. Na podstawie porozumienia samorządowego w powiecie krakowskim jest odbierany od mieszkańców eternit zdjęty z prywatnych domów na koszt samorządów.

  W naszym powiecie zainteresowanie tą inicjatywą samorządów Józefowa, Otwocka i Osiecka zrodziło się dopiero w 2005r. Samorząd powiatowy przygotowując budżet na 2005r., nie zarezerwował środków na ten cel, ponieważ nie było zainteresowania gmin w 2004 roku.

  Ze względu na zgłoszone zapotrzebowanie z Józefowa, Osiecka i Otwocka samorząd powiatowy wróci do tej sprawy we wrześniu 2005r. I zapozna się z możliwościami finansowymi wdrożenia tej inicjatywy jeszcze w tym roku.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Dnia 08.11.2004 r pytałem się Pana, czy będzie położony asfalt na 350 metrowy odcinek drogi powiatowej we wsi Rudno. Odpowiedział Pan, że w roku 2005 r. przewidziana jest kwota 120 tyś. złotych (jak również będzie się Powiat starał o pozyskanie środków z innych źródeł) nadeszła wiosna koniec miesiąca maja podbudowa betonowa zaczyna pękać, robią się dziury - a dokończenia budowy drogi nie widać.

  Czyżby czekał Pan jeszcze na pieniądze z naszej Gminy Kołbiel a może gmina ma to zrobić za Was za swoje pieniądze?

  Pozdrawiam.
  (Sławek, 19.05.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie „SŁAWKA” skierowane do Starosty Powiatu Otwockiego Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie informuje, że kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 36266 Sępochów-Borków-Rudno w miejsc. Rudno na odcinku o długości 503 mb od km 5+292 do km 5+795 planowana jest w okresie od 16 września do 3 października 2005r., na którą w budżecie powiatu zabezpieczono środki w wysokości 106.300zł. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy betonowej na dalszym odcinku drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na całości, w tym przykrycie podbudowy wykonanej w ubiegłym roku. Co do terminu rozpoczęcia budowy Zarząd Dróg informuje, że drogowe roboty inwestycyjne są prowadzone wg przyjętego harmonogramu, gdzie każde zadanie ma swój początek i koniec. Dla lepszego rozeznania i zrozumienia zagadnienia wyjaśniam, że w 2005r. Zaplanowano do wykonania 11 inwestycji drogowych (budowa, przebudowa dróg, zatoki autobusowe i inne) oraz 12 remontów kapitalnych (odnowa nawierzchni).

  Powiat otwocki ubiega się o dofinansowanie budowy tejże drogi z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80 tys. zł. W świetle informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim Departament Rolnictwa odpowiedzi w sprawie należy oczekiwać po połowie czerwca br. Istotnie przed złożeniem wniosku powiat wystąpił do Gminy Kołbiel o udział finansowy celem zwiększenia szansy na otrzymanie dotacji, jednak spotkał się z odmowa. Zaznaczyć należy, że od wielkości pomocy finansowej zależy wykonanie robot w zakresie, o którym mowa na wstępie.

  Na koniec proszę o cierpliwość, bowiem uważam, że Zarząd Dróg na pewno stanie na wysokości zadania i zrealizuje planowaną inwestycję o czym świadczyć mogą dotychczasowe realizacje. Żeby nie być gołosłownym przypomnę dla przykładu zrealizowaną w latach 2003-2004 na terenie gminy Kołbiel przebudowę drogi powiatowej Nr 36267 Kołbiel-Siennica wykonaną notabene bez udziału finansowego gminy, natomiast z udziałem środków UE.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Właśnie wróciłam z urzędu i jestem zła. Zła na Was, urzędników, którzy traktujecie nas, petentów, jak śmieci!

  Wraz z mężem czekaliśmy od godz.8.00 przed drzwiami Wydziału Komunikacji i Transportu, po odbiór nowego (stałego) dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kolejka rosła. Wg. karteczki wywieszonej na drzwiach obsługuje nas okienko nr.6 i 7. Niestety pracuje tylko jedno. Pani poświęca na jednego petenta 30min. W kolejce zaczyna się robić nerwowo, bo ludzie zwalniają się z pracy, urywają, aby załatwić sprawę szybko i sprawnie. Kiedy pytam Panią w okienku, dlaczego nie pracuje drugie, Pani z wielką pretensją odpowiada, że nie ma koleżanki. I tyle ma mi Pani do powiedzenia. Ludzie się denerwują, bo przecież ktoś mógłby zastąpić nieobecną. Kiedy rozmawiamy z przełożonym tych Pań (niestety nie znam nazwiska, a na drzwiach za którymi ten Pan urzęduje nie ma wizytówki) dowiadujemy się, że nic nie może zrobić, okienko jest nieczynne i już. Pracownicy chorują. Kiedy zdenerwowana stwierdzam, że sprawy petentów mało go chyba obchodzą i ma nas gdzieś, Pan odpowiada krótko, że tak... i zamyka za nami drzwi. Muszę dodać, że ten urzędnik rozmawiając z nami żuje sobie gumę! Nic tylko płakać! Kiedy pomyślę sobie, że ten Pan i tak dostanie swoją pensje, a być może jeszcze jakiś dodatek, to po prostu ręce opadają. Jak to? Przecież urzędnicy są dla mnie, mają mi pomóc (fachową wiedzą, bo z tym także bywa różnie) i ja nie muszę się pokornie przymilać, aby coś łaskawie załatwić, prawda? O dziwo, po 10 min. Pan wychodzi ze swojego pokoju i "wkracza do okienek". Jakież jest nasze zdziwienie, gdy nagle do drugiego okienka zasiada Pani i zaczyna nas (petentów) przyjmować. Kolejka automatycznie ruszyła! Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ale pytamy sami siebie, czy zawsze trzeba w urzędach zrobić "rewoltę", aby praca szła sprawnie i szybko? Dlaczego tak jest? Czy Pan zdaje sobie sprawę ze sposobu pracy swoich podwładnych?

  Pozdrawiam.
  (Aldona Tomczak, 22.04.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Przykro mi bardzo, że odniosła Pani nie najlepsze wrażenie o pracy Wydziału Komunikacji.

  Jednak chciałbym nadmienić, że to z inicjatywy interesantów zostały wydzielone okienka do załatwiania różnych spraw związanych z ewidencją i rejestracja pojazdów. Jak się okazało podział taki się sprawdza, co potwierdzają interesanci.

  Specyfiką pracy wydziału komunikacji jest to, że osoby tam pracujące muszą być odpowiednio przeszkolone i upoważnione do obsługi stanowisk komputerowych, które mają bezpośrednie połączenie z centralną bazą pojazdów w Warszawie /tam są drukowane między innymi dowody rejestracyjne/. Jak z tego wynika nie można zastąpić brakującego pracownika innym, który nie spełnia tych warunków. W dniu o którym Pani pisze taka sytuacja zaistniała ponieważ jedna z pracownic była nie obecna. W związku z rosnącą „kolejką" do pracy na wolnym okienku została wyznaczona pracownica z działu praw jazdy, która posiada stosowne uprawnienia i w sytuacjach trudnych zastępuje koleżanki w rejestracji /jest to możliwe gdy na prawach jazdy niema zbyt dużo interesantów/.

  Zdenerwowanie i niewłaściwe zachowanie jak Pani pisze pracowników czasami wynika z nerwowej atmosfery jaka jest wśród interesantów, a wynika ona z potrzeby poczekania na załatwienie sprawy. Trochę cierpliwości i wyrozumiałości potrzeba nam wzajemnie. Za zaistniałą sytuację przepraszam.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki