Jesteś tutaj:

Przedmiot działania i kompetencje

1833
Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Uchwały Zarządu, opinie i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie bużżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym