Jesteś tutaj:

Karty wędkarskie

1624
WYDAWANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

Aby uzyskać kartę wędkarską należy przyswoić przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną PZW.

Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Kartę wędkarską wydaje właściwy względem zamieszkania starosta. Do wniosku o wydanie karty wędkarskiej (dostępnego tutaj) należy dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie, aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz opłatę w wysokości 10 zł (kwitariusz przychodowy).Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu otwockiego.

Komisje egzaminacyjne w naszym powiecie działają przy Kołach:
1. Okręg Mazowiecki:

 • Koło PZW nr 16 w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
  wtorek, czwartek godz. 17.00 – 20.00
  tel. 888 666 989

  skład komisji: Marcin Pabian, Monika Wiśnioch, Bogusław Czajka

 • Koło PZW nr 25 w Karczewie, Centrum Kultury, ul. Widok 2, 05-480 Karczew
  tel. 601 154 941

  skład komisji: Paweł Łapot, Robert Żebrowski, Marek Trzaskowski

 • Koło PZW nr 26 w Józefowie, Spółdzielnia Inwalidów "Techniczna", ul. Słoneczna 15, 05-410 Józefów
  wtorek godz. 16.30 – 18.00
  tel. 603 793 933

  skład komisji: Bogdan Szpinalski, Jacek Zubowski, Bartosz Szumidło

 • Koło PZW nr 96 w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
  po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 509 326 810

  skład komisji: Piotr Baliński, Mirosław Kołakowski, Marek Przybysz

2. Okręg Siedlecki:

 • Koło PZW Nr 16 Sobienie-Jeziory
  po uzgodnieniu telefonicznym. tel. 665 800 516

  skład komisji: Tomasz Bieńko


Uwaga !
Karta wędkarska jest dokumentem wydawanym dożywotnio osobom dorosłym i młodzieży od lat 14. Zaświadczenie egzaminacyjne jest ważne przez okres 1 roku od daty wydania.


WYMIANA KARTY WĘDKARSKIEJ

Karty wędkarskie wydane w latach 1988 – 1998 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby, które nie wymieniły karty do tego czasu muszą ponownie przystąpić do egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną znajdującą się na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej.WYDAWANIE KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

Organem właściwym do wydania karty łowiectwa podwodnego jest starosta. Do wniosku o wydanie karty łowiectwa podwodnego należy dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie, aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz opłatę w wysokości 10 zł.


Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Na terenie Powiatu Otwockiego brak jest organizacji społecznej uprawnionej do przeprowadzania egzaminów z zakresu ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego. Najbliżej działającą organizacją jest Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, ul. Senatorska 11 (cmas.pl), które powołało jedną komisję egzaminacyjną. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy przeprowadzane przez tę komisję odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi.