Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Data: 14.01.2022 r., godz. 14.00    304
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Wnioski można składać do 31 stycznia, po tym terminie nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków.
Co jest celem Programu?
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
 • dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Na czym polegają usługi asystenta?
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czy mogę samodzielnie wskazać asystenta?
Istnieje możliwość samodzielnego wskazania asystenta (osoby, która nie jest członkiem rodziny tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu). W tym celu należy dołączyć oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta.

W przypadku usług asystenckich dla dzieci do 16 roku życia wymagana jest oświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.


Jakie dokumenty muszę złożyć?
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:
 • karta zgłoszenia do Programu;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zakres czynności w ramach usług asystenta;
 • oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta;
 • podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Wnioski do pobrania dostępna są na stronie www.pcprotwock.pl oraz w siedzibie PCPR.

Termin i forma składania wniosków
Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.:
 • bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • mailem na adres: pcpr@pcprotwock.pl

Po 31 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego. O uczestnictwie w Programie decydować będą kolejność zgłoszeń uczestników oraz ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Osoba do kontaktu:
Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4