Zapytanie ofertowe - wycinka drzew

Data: 14.06.2022 r., godz. 14.00    1275
Starosta Otwocki zaprasza do złożenia oferty na usługę wycinki drzew na terenie nieruchomości położonych w Otwocku, Kołbieli i Celestynowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wycinka trzech drzew na terenie nieruchomości położonych w:
- Otwocku przy ul. Kilińskiego ozn. jako dz. ew. nr 7/3 w obr. 97,
- Celestynowie, ozn. jako dz. ew. nr 1281 w obr. 1,
- Kołbieli przy ul. Parkowej 2 ozn. jako dz. ew. nr 2316/5 obr. 13
2) Zeskładowanie drewna pozyskanego z wycinki w miejscu wskazanym przez zamawiają-cego,
3) Pocięcie drzewa na mniejsze odcinki,
4) Uporządkowanie terenu po wykonaniu wyżej wymienionych czynności
5) Zabezpieczenie terenu,
6) Przeprowadzenie przed wycinką oględzin pod kątem występowania gatunków chronio-nych i miejsc lęgowych ptaków i sporządzenie stosownego protokołu.

Termin składania ofert mija z dniem 28 czerwca 2022 roku.

Do pobrania: