Konsultacje społeczne - projekt Programu ochrony środowiska dla woj. mazowieckiego do 2030 roku

Data: 11.07.2022 r., godz. 15.00    1413
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do konsultacji społecznych w kwestii opracowanego projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego. Konsultacje trwają do 21 lipca.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547) art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz art. 39, art. 40, art. 41, i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku i kieruje ww. projekt do konsultacji społecznych.

Czas trwania konsultacji społecznych: od 30 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i projektem Prognozy oraz zgłaszania uwag i sugestii do ww. dokumentów, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa lub e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl