Informacja o działaniach Zarządu Powiatu w zakresie wsparcia mieszkańców

Data: 30.11.-0001 r., godz. 00.00    1920
W dniu 6 kwietnia br. Zarząd Powiatu przedstawił swoje stanowisko na temat podjętych działań i istniejących mechanizmów wsparcia dla mieszkańców podczas epidemii koronawirusa.
Uchwała Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 9 listopada 2010

Warto zauważyć, iż zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie powiatowym – to Rada Powiatu stanowi o kierunkach działania Zarządu Powiatu. Sam Zarząd Powiatu jest jedynie organem wykonawczym. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych to organ stanowiący w drodze uchwały określa zasady przyznawania ulg dłużnikom.

Mając powyższe na uwadze oraz uchwałę Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym – Zarząd Powiatu zobowiązuje się wypełniać dyspozycje zawarte w przedmiotowej uchwale.

Zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania ulg dłużnikom zostały określone w uchwale Rady Powiatu w Otwocku nr 304/XLIX/10 z dnia 09 listopada 2010 r., wydanej na podstawie dyspozycji ust. 1, 2 oraz 3 przepisu art. 59 ustawy; (uchwała w załączeniu).

W tym miejscu warto zauważyć, iż Powiat Otwocki podlega reżimowi ustawy o finansach publicznych – dlatego każdy przypadek umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu – musi być rozpatrywany indywidualnie. Potraktowanie wszystkich przypadków jako sprawy „z urzędu” mogłoby doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z §8 ust. 2 przedmiotowej uchwały – jeżeli wartość należności przekracza kwotę 8000 zł w skali roku, warunkiem umarzania albo odraczania lub rozłożenia na raty spłaty tej należności przez Zarząd Powiatu, jest uprzednie uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Otwocku.

W związku z tym, każdy złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Otwocku w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu – zostanie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu.

Wierzytelności Skarbu Państwa – opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeśli chodzi o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, może tego dokonać Zarząd Powiatu.

Zgodnie z przepisem art. 15zzze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Warto zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.

Dlatego też, zgodnie z przepisem art. 57 ustawy o finansach publicznych, każdy wniosek złożony do Starostwa Powiatowego w Otwocku zostanie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu.

Podatki

Zwracamy uwagę, iż powiat nie pobiera żadnych podatków. W związku z tym Zarząd Powiatu nie ma żadnych narzędzi, ani możliwości do ich umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu podatków.

Działania podejmowane przez Powiat Otwocki

Z racji panującej epidemii w kraju Powiat Otwocki podjął szereg działań wspierających naszych mieszkańców, np.:
1) od 16 marca 2020 r. świadczona jest przez PCPR pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla mieszkańców powiatu otwockiego,
2) od 17 marca 2020 r. we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Amest Otwock - organizowane są paczki dla seniorów,
3) od 20 marca 2020 r. dowożone są obiady dla Domu Dziennego Pobytu,
4) wznowiono prace Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku - komisje w chwili obecnej orzekają zaocznie,
5) 29 marca 2020 r. Radna, pani Kinga Błaszczyk zorganizowała akcję krwiodawstwa na terenie powiatu otwockiego,
6) na bieżąco wspomagane są szpitale z powiatu otwockiego m.in. w zakresie pozyskiwania podstawowych środków higieny, które są niezbędne do walki z koronawirusem, np. poprzez:
- pozyskiwanie środków do ochrony osobistej od spółek skarbu państwa takich jak ORLEN OIL,
- komunikowanie przez PCZK dostawców oferujących dany asortyment ze szpitalami,
- koordynowanie przez PCZK akcji szycia maseczek i produkcji przyłbic przez mieszkańców powiatu otwockiego,
7) na bieżąco podejmowane są decyzje w zakresie organizacji pracy samego Starostwa – tak by z jednej strony nie doprowadzić do paraliżu decyzyjnego w powiecie, ale jednocześnie mieć na uwadze dobro interesantów, chronić ich i pracowników przed ewentualnym zakażeniem,
8) przygotowana została rozkładówka do jednego z ostatnich numerów „Linii Otwockiej”, informująca o wsparciu, które oferuje Powiat Otwocki,
9) przygotowana została elektroniczna broszura, która jest dystrybuowana w kanałach cyfrowych; (strona www, Facebook),
10) na stronie powiat-otwocki.pl przygotowana została zakładka „Koronawirus – informacje i zalecania”, gdzie publikowane są najważniejsze informacje z tego zakresu.

Trzeba podkreślić, iż wszystkie działania koordynuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest w stałym kontakcie ze służbami oraz jednostkami prowadzącymi działania zwalczającymi epidemie w kraju.

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w dniu 2 kwietnia 2020 r. ogłosił nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do wys. 5 tys. zł. zgodnie z przepisem art. 15 zzd ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np.: opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Ponadto w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku będzie można skorzystać z rozwiązań określonych w przepisach artykułów 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej. Urząd będzie realizował:
1) dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zarząd Powiatu podejmuje wszelkie możliwe przepisami prawa działania zmierzające do wsparcia mieszkańców powiatu otwockiego w tym trudnym czasie. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej i FB, gdzie na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach oraz do poszukiwania możliwości wspierania w porozumieniu z PCZK naszego szpitala zarówno finansowo, jak i materialnie w postaci środków ochrony osobistej.

Zarząd Powiatu w Otwocku