Sekretarz Powiatu

Liczba odwiedzających: 15083
Andrzej Solecki
tel.: (22) 600 7 111
e-mail: sekretarz@powiat-otwocki.pl

ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 203


Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w starostwie;
  • koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa oraz jego komórek wewnętrznych;
  • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków przez Dyrektorów, Kierowników samodzielnych biur i innych pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze;
  • koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd;
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych w drodze porozumień gminom i innym jednostkom;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
  • nadzorowanie bezpośrednio pracy Biura Rady Powiatu oraz Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, z wyłączeniem spraw kadrowych oraz Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Starostwie.