Otwarte konkursy ofert

Liczba odwiedzających: 2694
Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057):

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego