Podstawa prawna

Liczba odwiedzających: 2475
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania