Generator eNGO

Liczba odwiedzających: 3783
Głównym celem jest usprawnienie procedury związanej z przekazywaniem środków dla NGO na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto organizacje pozarządowe poprzez generator będą informowane o wszelkich działaniach samorządu związanych z ich działalnością, np. o ogłaszanych konkursach ofert, spotkaniach, warsztatach, itp.

Z generatora mogą korzystać organizacje pozarządowe, które zarejestrują się na stronie internetowej www.powiatotwock.engo.org.pl.
Poniżej zostały zamieszczone filmy instruktażowe oraz instrukcja obsługi generatora. W przypadku braku informacji nt. obsługi generatora, należy kontaktować się ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, pod nr telefonu: 33 851 44 81 lub kierować pytania na adres email: pomoc@engo.pl.

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:
• wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
• brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
• ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
• łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
• dostosowanie do zmian Prawnych,
• łatwy dostęp z dowolnego miejsca.
Korzystanie przez NGO z generatora jest bezpłatne. Zachęcamy do korzystania.

Do pobrania:

Instrukcja użytkownika aplikacji

Filmy  instruktażowe:

Rejestracja konta organizacji pozarządowej