NGO

Liczba odwiedzających: 16613
Organizacje pozarządowe (a non-governmental organization) to podmiot określony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji realizowane są przez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.


Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
ul. Górna 13
05 -400 Otwock
Podinspektor Eliza Twaróg
tel. (22) 600 7 107
e-mail: etwarog@powiat-otwocki.pl