Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse

Liczba odwiedzających: 2442
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu


Powiat Otwocki w perspektywie finansowej 2007-2013 złożył kilkanaście wniosków o dofinansowanie.

Jednym z realizowanych projektów jest projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego-wyrównujemy szanse”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w wysokości 2 984 140,00 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.
Projekt jest realizowany w partnerstwie, tj. z Gminą Sobienie-Jeziory oraz Gminą Wiązowna.

W ramach projektu wybrano grupę docelową w liczbie 430, w tym 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego i Partnerów projektu oraz 418 gospodarstw domowych z terenu powiatu otwockiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które to ze względu na trudną sytuację materialną uprawnione były do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych oraz dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze.

Gospodarstwa domowe otrzymały laptopy wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu na okres realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2015 r. Po tym okresie będą podpisywane nowe umowy na okres 5 lat na czas trwałości projektu. W okresie trwałości projektu, Partnerzy projektu zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców z terenu swoich gmin. Natomiast w pozostałych gminach, Internet zapewnić ma Powiat Otwocki.
Dla właściwego użytkowania laptopów, uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu.

W 52 szt. laptopów zostały wyposażone placówki Powiatu Otwockiego: szkoły ponadgimnazjalne, szkoły i placówki specjalne oraz placówki parterów projektu, które to udostępniają bezpłatnie laptopy z dostępem do Internetu mieszkańcom powiatu otwockiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

Laptopy wraz z dostępem do Internetu zostały przekazane na podstawie umów użyczenia. Przez okres około 8 lat pozostają własnością Powiatu Otwockiego. Dlatego też nad poprawnym użytkowaniem sprzętu czuwa kadra zarządzająca projektem, która dokonuje okresowych kontroli.
W ramach realizowanego projektu zapewniony jest serwis sprzętu, pomoc techniczna oraz modernizacja sprzętu.

Ponadto dla szerszego ułatwienia dostępu do Internetu, w br. dwie jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego, zostaną wyposażone w laptopy.

Powiat i dwie Gminy, w ramach projektu przekazały prawie 500 szt. laptopów wraz z dostępem do Internetu. Dzięki temu, uczestnicy projektu uzyskali cenne narzędzie do rozwijania swoich zainteresowań, cech osobistych, e-aktywności.