Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

Liczba odwiedzających: 2041
Informacje dotycząca projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Otwocki realizuje projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego, w zakresie bezpiecznej realizacji tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu otwockiego oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych Domy dla Dzieci w Otwocku oraz Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej, w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 19 poprzez:
a. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego),
b. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych).

Wartość projektu ogółem: 388 740,00 zł, w tym:
- ze środków europejskich: 327 630,07 zł (84,28% dofinansowania)
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 61 109,93 zł (15,72% dofinansowania).