Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 7744

Powiat Otwocki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Otwockiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona zawiera dokumenty PDF bez warstwy tekstowej np. skan dokumentu bez OCR. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Skwiot.
 • E-mail: promocja@powiat-otwocki.pl
 • Telefon: 22 788 15 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Górnej 13 bez utrudnień dla osób poruszających się na wózkach oraz z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nawierzchnia dojścia do głównego wejścia budynku jest asfaltowa oraz z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnoscią.
 • W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy dot. obslugi Wydziału Komunikacji i Transportu.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Do wydziałów znajdujących się na 1 i 2 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy ul. Górna 11, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście A:

 • Do części A budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10 z podjazdem dla wózków oraz schodami.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.
 • Do wydziałów znajdujących się na 1 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Na parkingu znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście D:

 • Do części D budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do wejścia prowadzą schody wykonane z kratownicy na których znajduje się ażurowa guma antypoślizgowa.
 • Wydziały w części D budynku znajdują się na pierwszym piętrze budynku na które prowadzą schody.
 • Nawierzchnia dojścia do części D budynku wykonana jest z betonu.
 • Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku w części A.
 • Na parkingu przy części D budynku nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Terenowy Punkt Paszportowy ul. Armii Krajowej 5 budynek C (budynek należy do Urzędu Miasta Otwocka):

 • Do budynku C prowadzą trzy dojścia od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • TPP umiejscowiony jest na wysokim parterze budynku do którego prowadzą schody.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku brak toalety.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek C jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ul Armii Krajowej 5.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Mieszka I 13/15 (budynek należy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Otwocku):

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Mieszka I 13/15.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • PCZK usytuowane jest na drugim piętrze budynku do którego prowadzą schody.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w przy stanowisku dyżurnego na parterze budynku.
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.