Przedmiot działania i kompetencje

Liczba odwiedzających: 3703
Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Uchwały Zarządu, opinie i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.