Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Liczba odwiedzających: 2619
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2021 poz.1132 ze zm.) nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2)- 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21)-22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25 a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, zwracamy się z prośbą o składanie oświadczeń (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock ( z adnotacją - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych) w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny: 22 778 13 01 – Inspektor Eliza Twaróg.


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Otwocku z siedzibą przy ul. Górnej 13,05-400 Otwock
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-otwocki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.