Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku”

Liczba odwiedzających: 802


Powiat Otwocki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku”

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli (3 kobiet, 1 mężczyzny) w okresie VII.19-VI.22r.

Grupę docelową stanowić będzie:
1. 120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) z Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku;
2. 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (3 kobiety, 1 mężczyzna) powyżej 25 r.ż. z wykształceniem wyższym, pracujących w ZS 2 w Otwocku;
3. 1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe – Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku w woj. mazowieckim.
Grupę uczniów oraz nauczycieli objętych wsparciem stanowić będą osoby zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku
2. Organizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkól nr 2 w Otwocku
3. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku - organizacja kursów
4. Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku
5. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

Biuro projektu znajduje się w budynku ZS nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie), ul. Kazimierza Pułaskiego 7, 05-400 Otwock.

Całkowita wartość projektu: 899 485,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 719 588,00 złData publikacji: lipiec 2019