Projekt pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy"

Liczba odwiedzających: 1478


Życiowe i zawodowe drogowskazy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 informuje, że od dnia 01 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX ,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w 3 edycjach trwających po 10 miesięcy.

Projekt ma na celu:
 • zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 51 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Otwockiego, poprzez realizację zindywidualizowanych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Otwockiego oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

1. które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy.
2. które należą do osób z jednej lub z kilku niżej wymienionych grup:
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
3. uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu otwockiego w województwie mazowieckim.

Program uwzględnia:
 1. Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego uczestnika programu i opracowanie dla każdego uczestnika programu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
 2. Pracę socjalną.
 3. Poradnictwo psychologiczne.
 4. Warsztaty motywacyjne.
 5. Indywidualny coaching życiowy.
 6. Warsztaty dorosłości.
 7. Kursy i staże zawodowe.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w projekcie „Życiowe i zawodowe drogowskazy” prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, tel. 22/719 – 48 -10