Program "Samodzielność - aktywność - mobilność" Mieszkanie dla absolwenta

Liczba odwiedzających: 1217

znaki_strona_www.png (167 KB)


Program "Samodzielność - aktywność - mobilność" Mieszkanie dla absolwenta w 2022 roku finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Wartość dofinansowania Programu: 135 804,00 zł
Całkowity koszt realizacji Programu: 135 804,00 zł


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.


Dokumenty programowe: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/


Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która: • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.


Formy dofinansowania:


1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.


2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi: • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Warunki dofinansowania:


1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.


2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od: • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  - miasto wojewódzkie,
  - gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  - pozostałe gminy w danym województwie;

 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

 •  sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
  - dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
  - dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.


Wnioski o dofinansowanie w/w zadania będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.


LINK: sow.pfron.org.pl/logowanie


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, tel. 22 719 48 10  w. 4 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl