Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 2753
Do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie obsługi gospodarczej Starostwa:

 • opracowywanie i realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali Starostwa;
 • realizacja
 • planów w zakresie remontów budynków i lokali będących własnością Skarbu
 • Państwa we współpracy z Wydziałem Nieruchomości;
 • prowadzenie książek obiektów Starostwa;
 • wykonywanie
 • funkcji administratora budynków Starostwa, w tym: zawieranie umów
 • związanych z dostawą mediów do budynków, prowadzenie spraw dozoru
 • mienia, zapewnienie estetyki w budynkach Starostwa, utrzymanie czystości
 • i porządku w budynkach Starostwa i terenach do nich przyległych;
 • zaopatrzenie materiałowo - techniczne Starostwa oraz nadzór nad bieżącą konserwacją inwentarza ruchomego;
 • bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń w budynkach Starostwa;
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Otwockiego;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej mienia;
 • rejestracja faktur i terminowe przekazywanie ich do rejestracji;


2. W zakresie inwestycji:

 • opracowywanie planów inwestycyjnych powiatu oraz ich realizacja;
 • przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych powiatu;
 • prowadzenie
 • całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty
 • budowlane, zgodnie z Prawem zamówień publicznych,
 • przygotowywanie informacji, ocen i analiz dot. sytuacji inwestycji, remontów.


3. W zakresie zamówień publicznych:

 • przygotowywaniem
 • i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • prowadzonych przez Powiat i Skarb Państwa, w oparciu o wnioski złożone
 • przez Komórki organizacyjne;
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań;
 • przygotowanie
 • i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych
 • zamówień publicznych na podstawie danych uzyskanych z Komórek
 • organizacyjnych;
 • formułowanie i umieszczanie ogłoszeń: w
 • Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych
 • Wspólnot Europejskich, przygotowywanie ogłoszeń w uzgodnieniu z Komisją
 • Przetargową w celu umieszczania na stronie internetowej powiatu i na
 • tablicy ogłoszeń;
 • sporządzanie specyfikacji istotnych
 • warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu (zaproszenia do negocjacji,
 • zapytania o cenę) w porozumieniu z komórkami właściwymi dla tematu
 • zamówienia i z Komisją Przetargową;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów umów;
 • formułowanie korespondencji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu we współudziale z Komisją Przetargową.


4. W zakresie funduszy zewnętrznych:

 • informowanie o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania powiatowe;
 • wnioskowanie
 • do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz innych
 • funduszy rządowych i pozarządowych o pozyskanie środków na inwestycje
 • powiatowe, na podstawie dokumentów otrzymanych przez właściwe komórki
 • organizacyjne;
 • prowadzenie rejestru pozyskanych środków zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne;
 • realizowanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przy współpracy z komórkami merytorycznymi Starostwa.