Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 6274
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism w sprawach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz przepisami szczególnymi;
 • sprawowanie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego;
 • dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;
 • opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dot. administracji architektoniczno-budowlanej;
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 • wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w porozumieniu z wydziałem geodezji i kartografii oraz wydziałem gospodarki nieruchomościami.

2. W zakresie czynności rejestracyjnych, sprawozdanych i materialno-technicznych

 • prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę i innych rejestrów wymaganych przepisami szczególnymi oraz bezzwłoczne przekazywanie właściwym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • przechowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań wydziału;
 • obsługa materialno-techniczna i organizacyjna pracowników wydziału;
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej do wydziału.