Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 1060
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:


  • opracowywanie projektów budżetu dochodów i wydatków powiatu;
  • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych;
  • opracowywanie planów finansowych inwestycji i finansowych jednostek organizacyjnych powiatowej administracji zespolonej;
  • opracowywanie obowiązujących sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
  • opracowywanie materiałów (sprawozdań, analiz, itp.) dotyczących wykonywania budżetu powiatu – dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty.


2. W zakresie gospodarki finansowej i księgowej:

  • obsługa finansowo – księgowa zadań budżetowych powiatu i dotacji z budżetu państwa;
  • koordynowanie planowania i kreowania polityki finansowej powiatu;
  • wykonywanie funkcji głównego dysponenta środków budżetu powiatu, d) prowadzenie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości;
  • windykacja należności Powiatu i Skarbu Państwa;
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników zalegających w spłacie należności;
  • obsługa finansowo – księgowa Starostwa;
  • weryfikacja faktur i rachunków obciążających budżet powiatu;
  • prowadzenie spraw kasowych Starostwa;
  • przygotowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, nadzór nad jej przeprowadzaniem oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
  • nadzór nad realizacją w Starostwie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
  • wykonywanie zadań i obowiązków powiatu określonych przepisami podatkowymi;
  • ustanawianie zastawów rejestrowych w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu;
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą, zaciąganiem pożyczek i kredytów emisją obligacji oraz spraw udzielonych przez Powiat poręczeń;
  • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie przekazywanych dochodów dla Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
  • prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, ewidencja i rozliczanie z urzędem skarbowym;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej
  • dokonywanie wstępnej kontroli sprawozdań finansowych jednostek; organizacyjnych powiatu pod względem rachunkowym i zgodności z planem finansowym.


3. W zakresie kontroli wykonywania budżetu:

  • współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie przeprowadzania kontroli finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
  • współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej w Starostwie;
  • kontrola przekazywania i wykorzystania środków budżetowych powiatu;
  • współdziałanie z Izbą Skarbową, Urzędem i innymi organami kontroli finansowej.


4. Udzielanie ulg w spłacie należności niepodatkowych Powiatu i Skarbu Państwa w imieniu Starosty.

5 W zakresie spraw płacowych:


  • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych dla pracowników Starostwa i dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi na listach płac oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe wskazane przez pracowników,.
  • sporządzanie list płac diet dla Radnych Powiatu i przekazywanie ich na rachunki bankowe wskazane przez radnych,
  • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zawartych umów cywilno-prawnych (w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym);
  • prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA) oraz odprowadzanie należnych składek,
  • prowadzenie dokumentacji i naliczanie zgodnie z przepisami ZUS zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz innych świadczeń wypłacanych ze środków ZUS,
  • przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
  • terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym wystawianie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-11),
  • prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  • przygotowanie i przekazanie dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych danych o wynagrodzeniu pracowników Starostwa, niezbędnych do sporządzenia sprawozdań dla potrzeb GUS,
  • wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej,
  • prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa,
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników Starostwa.