Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 3426
W zakresie regulacji spraw własnościowych:
a) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
b) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Otwockiego;
c) sporządzanie i składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów w księgach istniejących;
d) sporządzanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości z mocy prawa;
e) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
f) tworzenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych z wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie;
g) wydawanie zezwoleń na wykreślenie bezprzedmiotowych wypisów w księgach wieczystych.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) gospodarowanie mieniem znajdującym się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, w tym:
- ewidencjonowanie nieruchomości,
- zapewnianie wyceny nieruchomości,
- sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
- współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 lub obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także w sprawie wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
c) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty oraz uchwał zarządu w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz czynszu najmu lokali administrowanych przez Skarb Państwa oraz powiat;
d) wnioskowanie do wojewody o wydanie zarządzeń w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;
e) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
f) organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, najem oraz dzierżawę nieruchomości;
g) zabezpieczanie obsługi administracyjnej komisji ds. przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
h) przygotowywanie procedur sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
i) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu;
j) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności;
k) przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, a także bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
l) wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
m) przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
n) wydawanie zgody właścicielskiej na dokonywanie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;
o) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek leśny i rolny gruntów należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;
p) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;
q) przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwoleń na wybudowanie urządzeń i instalacji przesyłowych;
r) przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;
s) prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczania i ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu działek siedliskowych oraz będących w dożywotnim użytkowaniu;
t) ustalanie wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
u) ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
v) ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
w) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
x) bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi obsługującymi Wydział w zakresie wyceny nieruchomości.

W zakresie obsługi wydziału:
a) rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z wydziału;
b) wysyłanie korespondencji;
c) przygotowywanie umów na wykonywanie zadań realizowanych przez wydział;
d) opisywanie faktur wystawianych za prace i zlecenia należące do kompetencji wydziału;
e) opisywanie faktur dotyczących regulowania płatności za media w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
f) sporządzanie dyspozycji merytorycznych stanowiących podstawę do dokonywania płatności związanych z realizacją zadań w wydziale;
g) sporządzanie rejestrów i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez wydział.