Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 4191
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) W zakresie ochrony środowiska i gospodarki opadami:

a) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty oraz podejmowanie dalszych działań określonych prawem w tym zakresie;
b) prowadzenie rejestru i udostępnianie znajdujących się w posiadaniu informacji o środowisku i jego ochronie;
c) opiniowanie programów i planów związanych z ochroną środowiska;
d) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
e) wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
f) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku;
g) wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do przedłożenia przeglądu ekologicznego;
h) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla podmiotów prowadzących instalację;
i) wydawanie zezwoleń na
przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, zbieranie i przetwarzanie
odpadów;
j) wydawanie decyzji uzgadniających zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi;
k) nakładanie obowiązków przewidzianych prawem na prowadzących instalację i zarządców obiektów;
l) przekazywanie określonych informacji i danych w zakresie ochrony środowiska innym jednostkom;
m) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
n) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi;
o) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
p) uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska.

2) W zakresie Prawa wodnego:
a) zatwierdzanie, w drodze decyzji, statutów spółek wodnych;
b) prowadzenie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi;
c) opiniowanie wniosków spółek wodnych o uzyskanie dotacji z powiatu i prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji aż do jej rozliczenia.

3) W zakresie łowiectwa:
a) wydawanie pozwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów;
b) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
c) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz rozliczanie czynszów dzierżawnych;
d) wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach na przetrzymywanie zwierzyny poza polowaniem i odłowami.

4) W zakresie leśnictwa:
a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa lub powierzanie tego nadzoru w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych;
b) zlecenie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz nadzorowanie wykonania zadań zawartych w tych planach;
c) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
d) wydawanie decyzji w sprawie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
e) ocena udatności upraw leśnych;
f) cechowanie drewna,
g) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
h) wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;
i) zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa z urzędu lub
na wniosek nadleśniczego; wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

5) W zakresie ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
c) prowadzenie rejestru zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
d) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
e) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką;
f) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
g) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej.

6) W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;
b) rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.