Mazowsze dla zabytków

Data: 16.01.2023 r., godz. 13.15    925
Jesteś właścicielem zabytku? Zgłoś się po dotacje! Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa mazowieckiego, w 2023 roku.

Renowacje ołtarzy czy organów, remonty dzwonnic, dachów, wież kościelnych, a także modernizacje fasad zabytkowych budynków – na te i wiele innych działań można już pozyskać wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Trwa nabór w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. Do rozdysponowania jest aż 13 mln zł.


Kto może ubiegać się o dotację?
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego. Uwaga! O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Warunki, jakie musi spełnić zabytek
Z budżetu Województwa Mazowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może być przeznaczona wyłącznie na nakłady konieczne na:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Jaką kwotę dotacji można pozyskać?
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 300 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na zadanie, niezależnie od rodzaju zabytku. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Termin i zasady składania wniosków
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl) do dnia 10 lutego 2023 roku. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
1.     Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl;
2.     Piotr Ptasiński, tel. (22) 59-79-230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl;
3.     Anna Skrzypek, tel. (22) 59-79-256, e-mail: anna.skrzypek@mazovia.pl;
4.     Emilia Walczak, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl;
5.     Aleksandra Malenta-Kuciak, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta-kuciak@mazovia.pl;
6.     Kamila Kowalikowska-Stefens – kierownik, tel. (22) 59-79-530, e-mail: kamila.kowalikowska-stefens@mazovia.pl.


Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.


Do pobrania: Instrukcja obsługi systemu Witkac