Obowiązek dla przewoźnika

Data: 13.03.2023 r., godz. 13.00    457
Starosta Otwocki przypomina, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawa o transporcie drogowym na przewoźnikach wykonujących przewóz osób/rzeczy ciąży nowy obowiązek informacyjny.
Zgodnie z art. 7 a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji".

Obowiązek złożenia ww. oświadczeń za rok 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) należy przedłożyć Staroście Otwockiemu do dnia 31 marca 2023r.