Nabór do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Data: 18.12.2023 r., godz. 08.00    999
Miło nam poinformować, że w poniedziałek 18 grudnia otwarty zostaje nabór do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Zachęcamy do zapoznania się w wytycznymi i informacjami praktycznymi.

Usługi asystenckie skierowane są do:


·         dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:


konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;


·         osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.


Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na: 


·         wparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;


·         wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;


·         wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;


·         wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem


Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:


·         karta zgłoszenia do Programu Karta zgłoszeniowaa.docx;


·         kopia orzeczenia o niepełnosprawności;


·         podpisana klauzula informacyjna RODO Klauzula informacyjna RODO AOON 2024.docx.


Komplet dokumentów należy składać do 10 stycznia 2024 r.


• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: m.guziewska@pcprotwock.pl


Po 10 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.


- Pierwszeństwo będą miały, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.


- O uczestnictwie w Programie decydować będzie także ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.


- Ilość osób niepełnosprawnych przyjętych do Programu oraz liczba przyznanych godzin asystencji osobistej będzie zależna od środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizacje Programu.


Osoba do kontaktu: Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4


Jednocześnie, w związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością w formie umowy zlecenia w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.


Poniżej do pobrania wymagania dla osób chcących zostać astystentem osoby z niepełnosprawnością: nabór na asytentów 2024.docx