Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”

Liczba odwiedzających: 1328Powiat Otwocki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznym w Otwocku (woj. mazowieckim) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 168 uczniów (84 kobiet, 84 mężczyzn) oraz podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 19 nauczycieli (16 kobiet, 3 mężczyzn) w okresie lipiec 2019 – czerwiec 2022r.

Grupę docelową stanowić będzie:
a) 168 uczniów (84 kobiet, 84 mężczyzn) z ZSEG w Otwocku w tym 160 uczniów (80 kobiet, 80 mężczyzn) z Technikum nr 1 oraz 8 uczniów (4 kobiety, 4 mężczyzn) z Szkoły Branżowej Ist.
b) 19 nauczycieli kształcenia zawodowego (16 kobiet, 3 mężczyzn) pow. 25 r.ż. z wykształceniem wyższym, pracujących w ZSEG w Otwocku;
c) 1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe w zakresie doposażenia pracowni zawodowych – Technikum nr 1 w ZSEG w Otwocku w woj. mazowieckim.
Grupę uczniów oraz n-li objętych wsparciem stanowić będą os. zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1) Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
2) Organizacja staży zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
3) Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Otwocku - organizacja kursów
4) Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
5) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

Biuro projektu znajduje się w budynku ZSEG w Otwocku (woj. mazowieckie), ul. Marii Konopnickiej 3, 05-400 Otwock.

Całkowita wartość projektu: 924 643,37 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 739 714,70 złData publikacji: lipiec 2019