Biuro Kadr

Liczba odwiedzających: 3572
Kierownik Biura Monika Kłosek
tel. (22) 600 7 128
Inspektor Aneta Andrasiak
tel. (22) 600 7 129
e-mail: kadry@powiat-otwocki.pl


Do zadań Biura należy:

a) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
 prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników;
 prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy;
 prowadzenie kart ewidencji czasu pracy;
 prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów;
 wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne;
 prowadzenie rejestru badań lekarskich dla pracowników;
 wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;
 prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
 przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych;
 prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru na kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie;
 prowadzenie dokumentacji z oceny pracowników;
b) przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;
c) obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;
d) sporządzanie sprawozdań statystycznych;
e) prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;
f) przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
g) przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;
h) Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;
i) opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
j) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników;
k) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
l) nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;
m) archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;
n) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych;
o) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dla Wydziału Finansowego do naliczenia ryczałtów samochodowych.