Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”

Liczba odwiedzających: 440

Logotypy_+_CPPC (2).jpg (245 KB)


Konkurs „Cyfrowy Powiat” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


Dofinansowanie projektu: 100 000,00 zł


Beneficjent: Powiat Otwocki


Okres realizacji projektu: 13 października 2022 r. – 13 października 2023 r. 


Powiat Otwocki w ramach realizacji grantu planuje zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem: 10 zestawów komputerowych, 4 komputery przenośne (laptopy) oraz 10 skanerów na potrzeby wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Otwocku, a także przeprowadzenie audytu/diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa.


Realizacja projektu wpłynie na wzrost potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Projekt korzystnie wpłynie na jakość, dostępność, efektywność oraz bezpieczeństwo wykonywanych usług publicznych, w tym przede wszystkim usług świadczonych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, na rzecz wspólnoty lokalnej oraz pozostałych interesariuszy.