Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Liczba odwiedzających: 1224

znaki_strona_www.png (167 KB)Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie w 2022 roku finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Wartość dofinansowania Programu: 102 221,00  zł
Całkowity koszt realizacji Programu: 102 221,00  zł


W ramach programu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą ubiegać się o dopłatę do zamiany mieszkania posiadającego bariery uniemożliwiające samodzielne wyjście na poziom zero.


Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.


Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.


Wniosek może dotyczyć także osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.


Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.


Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). LINK: sow.pfron.org.pl/logowanie


Termin naboru wniosków: do 31 grudnia 2024 r.


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, tel. 22 719 48 10  w. 4 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl


Załączniki:
1. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/


2. Treść programu i sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/