"Program Wyrównywania Różnic między regionami III" w 2023 r.

Liczba odwiedzających: 350

obraz 2.jpg (22 KB)                                                                           logo 2.jpg (14 KB)


Powiat Otwocki przystąpił do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 r., którego głównym zadaniem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Na powyższy cel Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości 124 169 zł


W ramach obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie poruszania się i komunikowania) Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 777 zł


Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac modernizacyjno-budowlanych 
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna.


W obszarze F (przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ) Powiat otrzymał 83 392 zł, które zostaną przeznaczone na remont podłóg w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie oraz wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej wraz z przystosowaniem kotłowni budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Otwocku.


Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.