Zadania i kompetencje

Liczba odwiedzających: 3540

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:


-zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,


- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów.


Rzecznik konsumentów może również:


-sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej,


-składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów,


-udzielać konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej,


-występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku działa wyłącznie na rzecz konsumentów, którzy są mieszkańcami Powiatu Otwockiego.


Porady i informacje udzielane są:


· osobiście,


· telefonicznie,


· drogą elektroniczną.


Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich oraz zapytania wymagające pisemnej odpowiedzi dokonywane są na podstawie pisemnego wniosku wniesionego przez konsumenta (można skorzystać z formularza Wniosek o wystąpienie z interwencją).


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku podejmuje działania bez zbędnej zwłoki w kolejności wpływu spraw. Okres oczekiwania zależy ilości i charakteru (stopnia skomplikowania) prowadzonych spraw.


Poradnictwo konsumenckie, jak i wystąpienia w sprawach konsumenckich są bezpłatne.


Do pobrania:


Przydatne linki.odt (7 KB)


Karta usług_rzecznik konsumentów-1.doc (5.56 MB)


Wniosek o wystąpienie z interwencją.doc (49 KB)